افزایش زیست‌کانی‌سازی سلول‌های بنیادی و جذب پروتئین‌های ماتریکس خارج سلولی روی سطح داربست‌ زیست‌فعال تقویت‌شده با نانولوله‌های کربنی چنددیواره کربوکسیل‌دار

مرجان میرحاج؛ محبوبه محمودی؛ سید امیر میرافضلی؛ منصور علیزاده؛ محمدرضا توکلی

دوره 10، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 89-106

https://doi.org/10.30501/jamt.2021.278619.1164

سنتز نانوذرات اکسید روی/گزنه به روش شیمیایی مرطوب و بررسی فعالیت ضدباکتریایی آن در برابر استافیلوکوکوس اورئوس‌های مقاوم به چند دارو، جداسازی‌شده از زخم‌های دیابتی

سمانه سالمی نجف آبادی؛ منیر دودی؛ آرزو طهمورث پور؛ زهرا رضایتمند؛ غلامرضا امیری

دوره 10، شماره 3، آذر 1400، صفحه 79-88

https://doi.org/10.30501/jamt.2021.260476.1146