نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی بیومتریال دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود.ایران.

2 استاد تمام گروه مهندسی مواد و متالوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود.

چکیده

چکیده
در این پژوهش بررسی و تولید هیدروکسی‌آپاتیت از استخوان ماهی زرد به روش هیدروترمال انجام شد. که در آن از ماهی زرد استفاده شد. همچنین جهت انجام آزمایش به روش هیدروترمال از مواد افزودنی آب و الکل استفاده گردید. همچنین دماهای مورد استفاده در این تحقیق ℃ 150 و ℃ 200 در نظر گرفته شد. برای بررسی ساختار فازی، مورفولوژی ذرات و شناسایی ترکیبات آلی پودر به ترتیب آنالیز پراش پرتو ایکس (XRD)، طیف‌سنجی مادون قرمز (FTIR) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد استفاده قرار گرفت. نتایج XRD نشان داد که پیک‌های مربوط به هیدروکسی‌آپاتیت در محدوده 2θ=30-〖40〗^0 است. با توجه به نتایج به ‌دست ‌آمده مشخص گردید که جهت تشکیل ساختار هیدروکسی‌آپاتیت به حداقل دمای ℃200 با محلول افزودنی آب نیاز است. افزایش زمان و دما موجب کاهش اندازه بلورک‌ها و درجه بلوریت پودرهای هیدروکسی‌آپاتیت می‌گردد در نتیجه پودر هیدروکسی‌آپاتیت به دست آمده می‌تواند در کارهای پزشکی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation and Production of Hydroxyapatite from Yellow Fish Bones by Hydrothermal Method

نویسنده [English]

  • Sahebali Manafi 2

2 Ceramic Engineering, Materials and Energy Research Center

چکیده [English]

In this study, hydroxyapatite production from yellow fish bones was investigated and produced by hydrothermal method. Water and alcohol additives were also used for hydrothermal testing. The temperatures used in this study were considered 150 and 200 °C. X-ray diffraction (XRD) analysis was used to investigate the fuzzy structure. Particle morphology was assessed by Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and the identification of powder organic compounds was studied by scanning electron microscopy (SEM). XRD results showed that the peaks related to hydroxyapatite are in the range 2θ=30-〖40〗^0. According to the obtained results, it was determined that in order to form the structure of hydroxyapatite, a minimum temperature of 200 °C with water additive solution is required. The FTIR results also showed that the peaks of 1032 cm-1 belong to the chemical group 〖(〖PO〗_4)〗^(3-) and 560 cm-1 belong to (OH)^-. The resulting hydroxyapatite powder Ca_10 〖(〖PO〗_4)〗_6 〖(OH)〗_2 can be used in medical applications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydroxyapatite
  • Fish Bone
  • XRD
  • FTIR
  • SEM