نوع مقاله : مقاله یادداشت پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه میکروبیولوژی ، دانشکده علوم زیستی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فلاورجان، ، اصفهان، ایران

2 گروه میکروبیولوژی ، دانشگاه آزاد واحد فلاورجان،اصفهان، ایران1

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده

یکی از عفونت هایی که دامنه وسیعی از افراد جامعه را گرفتار خود کرده است. عفونت زخم های دیابتی در اثرباکتری استافیلوکوکوس اورئوس می باشد. در این پژوهش با بهره گیری از علم نانو و تلفیق آن با گیاه درمانگر قدیمی گزنه، که دارای ارزش غذایی و دارویی به سزایی می باشد به سنتز نانوذره اکسید روی/ گزنه پرداخته شد. لذا در پژوهش حاضر تاثیر آنتی باکتریال این نانوذره بر روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به آنتی بیوتیک جدا شده از زخم دیابتی مورد بررسی قرار گرفت. برای سنتز نانوذره از روش شیمیایی مرطوب انجام شد.
، میکروسکوپ (XRD) ارزیابی ساختاری وزیر ساختاری نانوذره اکسید روی گزنه سنتز شده با پراش اشعه
الکترونی و طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز FTIR انجام شد. عملکرد آنتی باکتریال نانوذره اکسید روی / گزنه در برابر ایزوله های MDR استافیلوکوکوس اورئوس از طریق آزمون کیفی انتشار چاهک در آگار در غلظت های 032 /0 تا 256/0 mg/ml نانوذره سنتز شده بررسی شد.
نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که اندازه نانوذره سنتز شده 100 نانومتر و دوکی شکل بود و بیشترین خاصیت آنتی باکتریال این نانوذره در غلظت 256/0mg/ml بر روی جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به آنتی بیوتیک با قطر هاله 20 میلی متر و کمترین هاله عدم رشد در غلظت 032 /0mg/ml مشاهده شد. با توجه به یافته های این پژوهش به نظر می رسد نانوذره اکسیدروی / گزنه فعالیت آنتی باکتریال خوبی نسبت به باکتری استافیلوکوکوس اورئوس های مقاوم به آنتی بیوتیک جداشده از زخم دیابتی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Synthesis of ZnO / Nettle Nanoparticles by Wet Chemical Method and Investigation of antibacterial properties on Staphylococcus aureus MDR Isolated from diabetic ulcers

نویسندگان [English]

  • Monir Doudi 1
  • Samane Salemi Najafabadi 2
  • gholamreza amiri 3
  • arezo tahmourespur 4
  • zahra rezayatmand 3

1 Department of Microbiology, Falavarjan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

2 Department of Microbiology ,Falavarjan University,Esfahan,Iran

3 Falavarjan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

4 Department of Medical Sciencces, khorasgan University,Esfahan,Iran

چکیده [English]

. One of the infections that has affected a wide range of people in the community Infection of diabetic wounds, one of the causes of which is the bacterium Staphylococcus aureus. In this study, using nanoscience and combining it with the old herbal medicine plant nettle, which is a perennial herb. And has great nutritional and medicinal value. Zinc oxide nanoparticles were synthesized by nettle coating Therefore, in the present study, the antibacterial effect of this nanoparticle on antibiotic-resistant Staphylococcus aureus isolated from diabetic wounds was investigated. Synthesis of zinc oxide nanoparticles was performed by. wetting the nettle plant by chemical method. Structural evaluation of structural minister nanoparticles of zinc oxide synthesized by diffraction Electron and Fourier transform infrared spectroscopy FTIR was performed. The antibacterial performance of zinc oxide / Urtica diocia nanoparticles against Staphylococcus aureus MDR isolates was evaluated by qualitative agar well diffusion test at concentrations of 0.032 to 0.256 mg / ml of synthesized nanoparticles The results of this study showed that the size of the synthesized nanoparticles was 100 nm and spindle-shaped and the highest antibacterial properties of these nanoparticles at a concentration of 0.256 mg / ml on antibiotic-resistant Staphylococcus aureus isolates with a halo diameter of 20 mm and the lowest An inhibition of growth was observed at a concentration of 0.032 mg / ml According to the findings of this study it seems that zinc oxide/Urtica diocia nanoparticles have good antibacterial activity against antibiotic-resistant Staphylococcus aureus isolated from diabetic wounds .

کلیدواژه‌ها [English]

  • :multi drug resistance (MDR)
  • Staphylococcos areuse
  • nanoparticle ZnO
  • Urtica diocia
  • Wet chemical method