نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد، یزد، یزد، ایران

2 دانشیار، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد، یزد، یزد، ایران

3 استادیار، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد، یزد، یزد، ایران

چکیده

درحالی‌که هیدروکسی‌آپاتیت، یکی از زی‌سرامیک­های زیست­سازگار و عایق است، نانولوله‌های کربنی از قابلیت هدایت حرارتی بالایی برخوردارند. این پژوهش با هدف مقایسه هدایت حرارتی چندسازه هیدروکسی‌آپاتیت/ نانولوله کربنی، در دو سیال آب و مایع شبیه‌ساز بدن به‌منظور دستیابی هم‌زمان به زیست­ سازگاری و هدایت حرارتی برای پوشش دهی دندانی انجام شد. در این مطالعه، پس از سنتز هیدروکسی‌آپاتیت، نانوسیال هیدروکسی‌آپاتیت ساخته و نانولوله‌های کربنی آماده‌سازی­ شده (با نسبت حجمی هیدروکسی‌آپاتیت/ نانولوله کربنی معادل 1) به آن اضافه ­شد تا نانوسیال با درصدهای حجمی مختلف (2/0 تا 1) از ماده چندسازه‌ای به‌دست آید. آزمون‌های پراش پرتوی ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FE-SEM) برای     مشخصه یابی نانومواد و مواد چندسازه‌ای انجام شد. اندازه ­گیری هدایت حرارتی برای هر دو نانو­سیال چندسازه‌ای بر پایه آب و مایع شبیه‌ساز بدن در بازه دمایی 20 تا 50 درجه سلسیوس انجام شد. نتایج نشان داد که بالاترین درصد افزایش هدایت حرارتی در نانوسیال چندسازه‌ای، مربوط به نمونه یک درصد حجمی است؛ به‌طوری‌که برای نانوسیال چندسازه‌ای بر پایه آب، افزایش 20 درصدی و برای نانوسیال چندسازه‌ای بر پایه مایع شبیه‌ساز بدن، افزایش 32 درصدی در دمای 50 درجه سلسیوس حاصل می­ شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Hydroxyapatite Bioceramic Heat Transfer Comparison in Water and Simulated Body Fluid after Addition of Carbon Nanotube

نویسندگان [English]

 • Omid Malekahmadi 1
 • Mahdi Kalantar 2
 • Mohsen Nouri Khezrabad 3

1 M. Sc. Student, Department of Mining and Metallurgical Engineering, Yazd University, Yazd, Yazd, Iran

2 Associate Professor, Department of Mining and Metallurgical Engineering, Yazd University, Yazd, Yazd, Iran

3 Assistant Professor, Department of Mining and Metallurgical Engineering, Yazd University, Yazd, Yazd, Iran

چکیده [English]

Although Hydroxyapatite (HA) is one of the biocompatible and insulating ceramics, Carbon Nanotube (CNT) is superior due to its high thermal conductivity. This research aims to compare the thermal conductivity of HA/CNT composite in two fluids, i.e., water and Simulated Body Fluid (SBF), to achieve simultaneous biocompatibility and thermal conductivity for dental coatings. To this end, followed by synthesizing the hydroxyapatite, the HA nanofluid was made, and the prepared carbon nanotube was added to the HA nanofluid (volume ratio of HA:CNT was 1:1) to achieve the hybrid nanofluid with different volume fractions (0.2 to 1.0 Vol %). The thermal conductivity was then measured for the two water and SBF fluids in the temperature range of 20 to 50 °C. The results showed that 1.0 Vol % sample of the hybrid nanofluid had the maximum thermal conductivity enhancement compared to the SBF-based hybrid and water-based hybrid nanofluids with 32 % and 20 % enhancement, respectively, at 50 °C.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Thermal Conductivity
 • Hydroxyapatite
 • Carbon Nanotube
 • Dental Coating
 • Nanofluid
 1. Ganvir, R. B., Walke, P. V., Kriplani, V. M., "Heat transfer characteristics in nanofluid—A review", Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 75, (2017), 451-460. https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.11.010
 2. Chakraborty, S., Panigrahi, P. K., "Stability of nanofluid: A review", Applied Thermal Engineering, Vol. 174, (2020), 115259. https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2020.115259
 3. Sheikholeslami, M., Rokni, H. B., "Simulation of nanofluid heat transfer in presence of magnetic field: A review", International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 115, Part B, (2017), 1203-1233. https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2017.08.108
 4. Bakthavatchalam, B., Habib, K., Saidur, R., Saha, B. B., Irshad, K., "Comprehensive study on nanofluid and ionanofluid for heat transfer enhancement: A review on current and future perspective", Journal of Molecular Liquids, Vol. 305, (2020), 112787. https://doi.org/10.1016/j.molliq.2020.112787
 5. Tawfik M. M., "Experimental studies of nanofluid thermal conductivity enhancement and applications: A review", Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 75, (2017), 1239-1253. https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.11.111
 6. Kumar, S., Hassan, S. B., Sharma, K. V., Baheta, A., "Heat transfer coefficients investigation for TiO2 based nanofluids", International Journal of Engineering, Vol. 32, No. 10, (2019), 1491-1496. https://doi.org/10.5829/IJE.2019.32.10A.19
 7. Sidik, N. A., Yazid, M. N., Samion, S., "A review on the use of carbon nanotubes nanofluid for energy harvesting system", International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 111, (2017), 782-794. https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2017.04.047
 8. Dey, D., Kumar, P., Samantaray, S., "A review of nanofluid preparation, stability, and thermo‐physical properties", Heat Transfer—Asian Research, Vol. 46, No. 8, (2017), 1413-1442. https://doi.org/10.1002/htj.21282
 9. Borode, A. O., Ahmed, N. A., Olubambi, P. A., "A review of heat transfer application of carbon-based nanofluid in heat exchangers", Nano-Structures & Nano-Objects, Vol. 20, (2019), 100394. https://doi.org/10.1016/j.nanoso.2019.100394
 10. Salman, S., Talib, A. A., Saadon, S., Sultan, M. H., "Hybrid nanofluid flow and heat transfer over backward and forward steps: A review", Powder Technology, Vol. 363, (2020), 448-472. https://doi.org/10.1016/j.powtec.2019.12.038
 11. Bhattacharya, M., Seong, W. J., "Carbon nanotube-based materials—Preparation, biocompatibility, and applications in dentistry", Nanobiomaterials in Clinical Dentistry, (2019). https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815886-9.00003-6
 12. Janković, A., Eraković, S., Mitrić, M., Matić, I. Z., Juranić, Z. D., Tsui, G. C., Tang, C. Y., Mišković-Stanković, V., Rhee, K. Y., Park, S. J., "Bioactive hydroxyapatite/graphene composite coating and its corrosion stability in simulated body fluid", Journal of Alloys and Compounds, Vol. 624, (2015), 148-157. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2014.11.078
 13. Park, J. E., Jang, Y. S., Bae, T. S., Lee, M. H., "Biocompatibility characteristics of titanium coated with multi walled carbon nanotubes—hydroxyapatite nanocomposites", Materials, Vol. 12, No. 2, (2019), 224. https://doi.org/10.3390/ma12020224
 14. Khalili, A., Naeimi, F., Fakhrizadeh, A., "Electrodeposited hydroxyapatite/graphene oxide/zirconia oxide composite coatings: Characterization and antibacterial activity", Advanced Ceramics Progress, Vol. 6, No. 4, (2020), 8-14. https://doi.org/10.30501/ACP.2020.233349.1037
 15. Hadidi, M., "Evaluation of corrosion resistance of electrophoretic-deposited HA-Cu and HA-CuO nanocomposite coatings on Ti6Al4V", Journal of Advanced Materials and Technologies (JAMT), Vol. 5, No. 1, (2016), 55-60. https://doi.org/10.30501/JAMT.2637.70324
 16. Jaafar, A., Hecker, C., Árki, P., Joseph, Y., "Sol-gel derived hydroxyapatite coatings for titanium implants: A review", Bioengineering, Vol. 7, No. 4, (2020), 127. https://doi.org/10.3390/bioengineering7040127
 17. Kaur, S., Bala, N., Khosla, C., "Characterization of hydroxyapatite coating on 316L stainless steel by sol–gel technique", Surface Engineering and Applied Electrochemistry, Vol. 55, No. 3, (2019), 357-366. https://doi.org/10.3103/S1068375519030104
 18. Lim, H. P., Park, S. W., Yun, K. D., Park, C., Ji, M. K., Oh, G. J., Lee, J. T., Lee, K., "Hydroxyapatite coating on TiO2 nanotube by sol–gel method for implant applications", Journal of Nanoscience and Nanotechnology, Vol. 18, No. 2, (2018), 1403-1405. https://doi.org/10.1166/jnn.2018.14868
 19. Catauro, M., Barrino, F., Blanco, I., Piccolella, S., Pacifico, S., "Use of the sol–gel method for the preparation of coatings of titanium substrates with hydroxyapatite for biomedical application", Coatings, Vol. 10, No. 3, (2020), 203. https://doi.org/10.3390/coatings10030203
 20. Ansari, Z., Kalantar, M., Kharaziha, M., Ambrosio, L., Raucci, M. G., "Polycaprolactone/fluoride substituted-hydroxyapatite (PCL/FHA) nanocomposite coatings prepared by in-situ sol-gel process for dental implant applications", Progress in Organic Coatings, Vol. 147, (2020), 105873. https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2020.105873
 21. Park, J. E., Jang, Y. S., Bae, T. S., Lee, M. H., "Multi-walled carbon nanotube coating on alkali treated TiO2 nanotubes surface for improvement of biocompatibility", Coatings, Vol. 8, No. 5, (2018), 159. https://doi.org/10.3390/coatings8050159
 22. Bazli, L., Siavashi, M., Shiravi, A., "A review of carbon nanotube/TiO2 composite prepared via sol-gel method", Journal of Composites and Compounds, Vol. 1, No. 1, (2019), 1-9. https://doi.org/10.29252/jcc.1.1.1
 23. Ansari, Z., Kalantar, M., Soriente, A., Fasolino, I., Kharaziha, M., Ambrosio, L., Raucci, M. G., "In-situ synthesis and characterization of chitosan/hydroxyapatite nanocomposite coatings to improve the bioactive properties of Ti6Al4V substrates", Materials, Vol. 13, No. 17, (2020), 3772. https://doi.org/10.3390/ma13173772
 24. Malekahmadi, O., Kalantar, M., Nouri-Khezrabad, M., "Effect of carbon nanotubes on the thermal conductivity enhancement of synthesized hydroxyapatite filled with water for dental applications: experimental characterization and numerical study", Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Vol. 144, No. 6, (2021), 2109-2126. https://doi.org/10.1007/s10973-021-10593-w
 25. Li, Y., Moradi, I., Kalantar, M., Babadi, E., Malekahmadi, O., Mosavi, A., "Synthesis of new dihybrid nanofluid of TiO2/MWCNT in water–ethylene glycol to improve mixture thermal performance: Preparation, characterization, and a novel correlation via ANN based on orthogonal distance regression algorithm", Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Vol. 144, No. 6, (2021), 2587–2603. https://doi.org/10.1007/s10973-020-10392-9
 26. Du, C., Nguyen, Q., Malekahmadi, O., Mardani, A., Jokar, Z., Babadi, E., D'Orazio, A., Karimipour, A., Li, Z., Bach, Q. V., "Thermal conductivity enhancement of nanofluid by adding multiwalled carbon nanotubes: Characterization and numerical modeling patterns", Mathematical Methods in the Applied Sciences, (2020). https://doi.org/10.1002/mma.6466
 27. Esmaeilkhanian, A., Sharifianjazi, F., Abouchenari, A., Rouhani, A., Parvin, N., Irani, M., "Synthesis and characterization of natural nano-hydroxyapatite derived from turkey femur-bone waste", Applied Biochemistry and Biotechnology, Vol. 189, No. 3, (2019), 919-932. https://doi.org/10.1007/s12010-019-03046-6