آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 300
تعداد پذیرش 126
تعداد پذیرش بدون داوری 3
تعداد عدم پذیرش 122
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 65

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 46
تعداد مقالات 373
تعداد مشاهده مقاله 158507
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 78121
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 18 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 63 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 290 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 246 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 56 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 39 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 4510 روز
درصد پذیرش 42 %