آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 233
تعداد پذیرش 73
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 93
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 47

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 38
تعداد مقالات 335
تعداد مشاهده مقاله 109224
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 50467
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 20 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 72 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 305 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 64 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 46 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 59 روز
درصد پذیرش 31 %