آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 211
تعداد پذیرش 65
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 80
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 40

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 38
تعداد مقالات 325
تعداد مشاهده مقاله 96737
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 43439
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 21 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 76 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 306 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 60 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 33 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 61 روز
درصد پذیرش 31 %