آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 280
تعداد پذیرش 99
تعداد پذیرش بدون داوری 3
تعداد عدم پذیرش 117
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 63

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 42
تعداد مقالات 358
تعداد مشاهده مقاله 136772
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 66438
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 19 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 65 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 314 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 246 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 56 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 39 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 69 روز
درصد پذیرش 35 %