مدیر مسئول


علی رضا خاوندی رئیس/پژوهشگاه مواد و انرژی، مشکین دشت، البرز، ایران
استاد، دانشکده متالورژی و مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

کامپوزیت ها، مواد زیستی، مواد پیشرفته، پلیمرها

سردبیر


سعید حصارکی معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی، پژوهشگاه مواد و انرژی، مشکین دشت، البرز، ایران
استاد، پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته، پژوهشگاه مواد و انرژی، مشکین دشت، البرز، ایران

مهندسی مواد (مواد زیستی)

مدیر اجرایی


علیرضا کلاهی مشاور عالی رئیس، پژوهشگاه مواد و انرژی، مشکین دشت، البرز، ایران
استادیار، پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته، پژوهشگاه مواد و انرژی، مشکین دشت، البرز، ایران

مهندسی مواد (شکل دهی فلزات)

  • a.kolahimerc.ac.ir
  • 02636280040
  • h-index: 4

اعضای هیات تحریریه


محمدرضا اکبرپور آرباطان دانشیار، دانشکده مهندسی مواد ، گروه مهندسی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

نانوکامپوزیت، پوشش دهی

اعضای هیات تحریریه


علی اصغر بهنام قادر دانشیار، پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته، پژوهشگاه مواد و انرژی، مشکین دشت، البرز، ایران

بیومتریال، مهندسی بافت

اعضای هیات تحریریه


محمد پازوکی استاد، پژوهشکده انرژی، پژوهشگاه مواد و انرژی، مشکین دشت، البرز، ایران.

آمار کاربردی بیوسنتز مواد،پلیمرها بیوپلیمرها (کیتوسان، ...) کامپوزیت های زمینه پلیمری

اعضای هیات تحریریه بین المللی


عباس چرخچی استاد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه ملی هنرها و صنایع دستی، پاریس، فرانسه

مهندسی مواد

اعضای هیات تحریریه


سعید حصارکی استاد، پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته، پژوهشگاه مواد و انرژی، مشکین دشت، البرز، ایران

مهندسی مواد (مواد زیستی)

اعضای هیات تحریریه


َعلی زمانیان استاد، پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته، پژوهشگاه مواد و انرژی، مشکین دشت، البرز، ایران

بیومتریال، مهندسی بافت ، بیونانو مواد

اعضای هیات تحریریه


منصور سلطانیه استاد، گروه مهندسی مواد و متالورژی،دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

مهندسی مواد، پردازش مواد، مشخصات مواد، فلزات، کامپوزیت ها ، پوشش، ترمودینامیک، متالورژی استخراجی

اعضای هیات تحریریه


احسان طاهری نساج استاد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

نانوکامپوزیت ها،نانوموادها، مهندسی سرامیک

اعضای هیات تحریریه


سید فرشید کاشانی بزرگ استاد، دانشکده متالورژی و مهندسی مواد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

مهندسی سطح-جوشکاری-سنتز ترکیبات بین فلزی-باتری قابل شارژ

اعضای هیات تحریریه


محسن کاظمی نژاد استاد، دانشکده علم مواد و مهندسی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

مهندسی مواد، شکل دادن فلزات

اعضای هیات تحریریه


مرتضی مرادی البرزی دانشیار، پژوهشکده نیمه هادیها، پژوهشگاه مواد و انرژی، مشکین دشت، البرز، ایران

شیمی تجزیه

اعضای هیات تحریریه


صاحبعلی منافی استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود-دانشکده فنی و مهندسی-گروه مهندسی مواد

نانومواد بیومواد نانوکامپوزیت زمینه فلزی، پلیمری و فلزی

اعضای هیات تحریریه


نادر نظافتی دانشیار، پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته، پژوهشگاه مواد و انرژی، مشکین دشت، البرز، ایران

مهندسی پزشکی-بیومتریال، مهندسی بافت، سیمان، سرامیک ها، نانوکامپوزیت ها

اعضای هیات تحریریه


محمدرضا نورانی استاد، مرکز تحقیقات نانوبیوتکنولوژی، دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله (عج)، تهران، ایران

مهندسی بافت، ژنوم، بافت شناسی

اعضای مشورتی هیات تحریریه


فاطمه سادات ترک نیک معاون مدیر امور پژوهشی و مستند سازی، پژوهشگاه مواد و انرژی، مشکین دشت، البرز، ایران

مهندسی مواد

کارشناس نشریه


مریم فولادیان کارشناس، دفتر متمرکز مجلات، پژوهشگاه مواد و انرژی، مشکین دشت، البرز، ایران

علم اطلاعات و دانش شناسی