مقاله کامل پژوهشی

مقاله مروری پژوهشی

مقاله کامل پژوهشی

مقاله مروری پژوهشی

مقاله کامل پژوهشی

افزایش زیست‌کانی‌سازی سلول‌های بنیادی و جذب پروتئین‌های ماتریکس خارج سلولی روی سطح داربست‌ زیست‌فعال تقویت‌شده با نانولوله‌های کربنی چنددیواره کربوکسیل‌دار

مرجان میرحاج؛ محبوبه محمودی؛ سیدامیر میرافضلی؛ منصور علیزاده؛ محمدرضا توکلی