نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مواد، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران

2 عضو هیات علمی/دانشگاه شهرکرد

چکیده

در این تحقیق اثر دمای فوق گداز روی ریز ساختار و رفتار الکتروشیمیایی آند فدا شونده Al-Zn-In بررسی شده است. ریخته‌گری در سه دمای مختلف 660، 680 و 700 درجه‌سانتی‌گراد انجام شده و بررسی ریز ساختار توسط عکس برداری میکروسکوپ نوری، الکترونی و آنالیز تصویری و بررسی رفتار الکتروشیمیایی آلیاژ با انجام تست های امپدانس الکتروشیمیایی و پلاریزاسیون انجام شد. با توجه به نتایج بدست آمده نمونه ریخته‌گری شده در دمای 680 درجه‌سانتی‌گراد با عدد کرویت 68/0 و عدد اندازه دانه 45 میکرون، بالاترین کرویت و ریز دانگی را داشته است. هم چنین نمونه مذکور دارای سرعت خوردگی 086/0 میلی متر در سال بوده که نسبت به سایر نمونه ها بیشترین سرعت خوردگی را داشته و نتایج تست امپدانس الکتروشیمیایی نیز رفتار بهتر نمونه ریخته گری شده در دمای 680 درجه سانتی گراد را تایید کردند. افزایش دمای فوق گداز به 700 درجه سانتی گراد، افت خواص الکتروشیمیایی و ریزساختاری نمونه را در پی داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of Superheat Temperature on the Microstructure and Corrosion Behavior of Al-Zn-In Sacrificial Anode Produced by Semi-Solid Cooling Slope Casting

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Soltanpour 1
  • Behrooz Shayegh Boroujeny 2
  • Amir Abbas Nourbakhsh 1

1 Department of Materials Engineering, Shahreza Branch, Islamic Azad University, Shahreza, Iran

2 Member of faculty/Shahrekord university

چکیده [English]

In this study, the effect of superheat temperature of cooling slope process on the microstructure and electrochemical behavior of Al-Zn-In sacrificial anode has been investigated. Cooling slope Semisolid Casting was performed at three different temperatures of 660, 680 and 700°C and the microstructure investigated by optical microscopy, electron microscopy and image analysis software. The electrochemical behavior of the alloy was determined by electrochemical impedance and polarization tests. According to the results, the sample produced by cooling slope at temperature of 680°C with sphericity number of 0.68 and grain size of 45 micron had the maximum sphericity and minimum grain size. Also, the mentioned sample had the corrosion rate of 0.086 mm/year, which was the highest corrosion rate compared to other samples, and the results of electrochemical impedance test confirmed the better behavior of it. Increasing the superheat temperature to 700°C has led to a decrease in the electrochemical and microstructural properties of the sample.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aluminum sacrificial anode
  • Cooling slope casting
  • Sphericity
  • Grain Size
  • corrosion rate