دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، تابستان 1399 

مقاله کامل پژوهشی

1. ساخت پوشش نانوکامپوزیتی شفاف فوق آبدوست PMMA-SiO2

صفحه 1-8

10.30501/jamt.2020.216696.1072

حمیده شاهرودی؛ محمد رضا واعظی؛ اکبر اسحاقی؛ اصغر کاظم زاده