مواد و فناوری های پیشرفته (JAMT) - اهداف و چشم انداز