مواد و فناوری های پیشرفته (JAMT) - اصول اخلاقی انتشار مقاله