مواد و فناوری های پیشرفته (JAMT) - فرایند پذیرش مقالات