مواد و فناوری های پیشرفته (JAMT) - پرسش‌های متداول