داوران سال 1399

نام خانوادگی، نام

سمت / سازمان/ شهر/ کشور

احسانی، علی

دانشیار، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی، دانشگاه قم، قم، ایران

احسانی، علی

استاد، گروه  علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

احمدی مقدم، هاجر

استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهر کرد، شهرکرد، ایران

ارشش، زیبا

استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد، واحد مرکزی، تهران، ایران

استاد، سید ناصر

استاد، دانشکده داروسازی، مرکز تحقیقات علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

اسماعیل زاده، جواد

دانشکده مواد و شیمی، مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین، اسفراین، خراسان شمالی، ایران

اسماعیلیان، محمد

دانشیار، پژوهشکده مواد پیشرفته و انرژی های نو، مرکز پژوهشهای علمی و صنعتی کشور، تهران، ایران

اشراقی، محمد جواد

گروه ساخت  قطعات، پژوهشکده نیمه هادی ها، پژوهشگاه مواد و انرژی، مشکین دشت، البرز، ایران

افشار، عبدالله

استاد، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، تهران، ایران

حامد

گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه حکیم سبزواری،  سبزوار ، خراسان  رضوی ، ایران

امیرسرداری، زهرا

پژوهشگاه فضایی ایران، تهران، ایران

غلامرضا

استادیار،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان، اصفهان، ایران

امینی، مجتبی

 دانشیار، دانشکده شیمی ، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

امینی، سید محمد

دانشکده فناوری های نوین پزشکی، مرکز تحقیقات بیولوژی پرتو، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ، تهران، ایران

امینی، مریم

دانشکده فیزیک، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، خراسان، ایران

آرسته، جواد

بخش مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده فنی شهید دادبین کرمان، دانشگاه فنی و حرفه ای، کرمان، ایران

آزادی، محبوبه

استادیار، دانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

باقری، مژگان

استادیار، پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته، پژوهشگاه مواد و انرژی، مشکین دشت، البرز، ایران

برهان، شکوفه

استادیار، گروه مهندسی مواد، شیمی و پلیمر، دانشگاه فنی مهندسی بوئین زهرا، بوئین زهرا، قزوین، ایران

بلوری زاده، محمدآقا

استاد، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان، کرمان، ایران

بهاروندی، حمیدرضا

استاد،  مجتمع مواد و فناوریهای ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

بی زری، داود

استادیار،  مرکز تحقیقات تروما، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

بیاره، مرتضی

دانشیار، دانشکده فنی و مهندسی،  مهندسی مکانیک، دانشگاه شهرکرد،شهرکرد، ایران

پادروند، محسن

استادیار، گروه آموزشی شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مراغه، مراغه،  آذربایجان شرقی، ایران

تاج آبادی، فریبا

استادیار، پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته، پژوهشگاه مواد و انرژی، مشکین دشت، البرز، ایران

ترک نیک، فاطمه سادات

پژوهشکده نیمه هادیها، پژوهشگاه مواد و انرژی، مشکین دشت، البرز، ایران

تلافی نوغانی، محمد

دانشیار، گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، قزوین، ایران

 

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
جواد آرسته خواص (فیزیکی، مکانیکی، الکتریکی، حرارتی، شیمیایی، ساختاری، صوتی، زیست محیطی، رادیولوژی، مغناطیسی، اتمی، ترمودینامیک و ساخت)، متالورژی پودر بخش مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده فنی شهید دادبین کرمان، دانشگاه فنی و حرفه ای، کرمان، ایران
محبوبه آزادی پوششها، حفاظت و خوردگی استادیار، دانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
وحید ابویی گروه مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
علی احسانی حفاظت و خوردگی استادیار، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی، دانشگاه قم، قم، ایران
محمد حسین احسانی دانشگاه سمنان، دانشکده فیزیک، گروه فیزیک حالت جامد
حسن احمدی مقدم شیشه و شیشه سرامیک گروه پژوهشی رنگهای سرامیکی و لعاب، پژوهشکده مواد رنگزا ، پژوهشگاه رنگ، تهران، تهران، ایران
هاجر احمدی مقدم سرامیک ها، متالورژی پودر، نیمه هادیها استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهر کرد، شهرکرد، ایران
زیبا ارشش بیومواد، نانو مواد و نانوساختارها استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد، واحد مرکزی، تهران، ایران
سید ناصر استاد بیوپلیمرها (کیتوسان، ...)، بیومواد استاد، دانشکده داروسازی، مرکز تحقیقات علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
محسن استاد شعبانی
کریم اسد پور زینلی گروه شیمی، دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز
جواد اسماعیل زاده نانو مواد و نانوساختارها استادیار، دانشکده مواد و شیمی، مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین، اسفراین، خراسان شمالی، ایران
محمد اسماعیلیان آلیاژها (آهنی، غیرآهنی (مس، تیتانیم، منیزیم، آلومینیوم، نیکل،...)، حافظه دار،...) دانشیار، پژوهشکده مواد پیشرفته و انرژی های نو، مرکز پژوهشهای علمی و صنعتی کشور، تهران، ایران
محمد جواد اشراقی نیمه هادیها گروه ساخت قطعات، پژوهشکده نیمه هادی ها، پژوهشگاه مواد و انرژی، مشکین دشت، البرز، ایران
عبدالله افشار آلیاژها (آهنی، غیرآهنی (مس، تیتانیم، منیزیم، آلومینیوم، نیکل،...)، حافظه دار،...)، بیومواد، پوششها، حفاظت و خوردگی، خواص (فیزیکی، مکانیکی، الکتریکی، حرارتی، شیمیایی، ساختاری، صوتی، زیست محیطی، رادیولوژی، مغناطیسی، اتمی، ترمودینامیک و ساخت)، کربن ( گرافیت، فولرن، نانوتیوب کربنی، گرافن، گرافن اکساید، دوده و ...)، نانو مواد و نانوساختارها استاد، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، تهران، ایران
حامد اکبرزاده نانو مواد و نانوساختارها، نیمه هادیها دانشیار، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار ، خراسان رضوی ، ایران
مهری السادات اکرامی کاخکی آزمایشگاه مرکزی، مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین، اسفراین، خراسان شمالی، ایران
محسن امامی پژوهشگاه مواد و انرژی
وحید امانی علوم پایه دانشگاه فرهنگیان تهران
زهرا امیرسرداری نانو مواد و نانوساختارها پژوهشگاه فضایی ایران، تهران، ایران
غلامرضا امیری نانو مواد و نانوساختارها استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان، اصفهان، ایران
سید محمد امینی صفر بعدی (نقاط کوانتومی ، ذرات ، خوشه ها ، پیازها، کره های توخالی) دانشکده فناوری های نوین پزشکی، مرکز تحقیقات بیولوژی پرتو، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ، تهران، ایران
مجتبی امینی خواص (فیزیکی، مکانیکی، الکتریکی، حرارتی، شیمیایی، ساختاری، صوتی، زیست محیطی، رادیولوژی، مغناطیسی، اتمی، ترمودینامیک و ساخت) دانشیار، دانشکده شیمی ، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
مریم امینی فیزیک دانشکده فیزیک، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، خراسان، ایران
مژگان باقری نانو مواد و نانوساختارها استادیار، پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته، پژوهشگاه مواد و انرژی، مشکین دشت، البرز، ایران
حسن بختیاری حفاظت و خوردگی مرکز تحقیقات مواد پیشرفته، دانشکده مهندسی مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.
شکوفه برهان بیومواد استادیار، گروه مهندسی مواد، شیمی و پلیمر، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)- فنی و مهندسی بوئین زهرا، بوئین زهرا، قزوین، ایران
محمدآقا بلوری زاده فیزیک استاد، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان، کرمان، ایران
حمیدرضا بهاروندی پوششها، کامپوزیت های زمینه سرامیکی، کامپوزیت های زمینه فلزی (سرمت ها)، نانو مواد و نانوساختارها استاد، مجتمع مواد و فناوریهای ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران
امید بهمنی دیگر (مدلسازی، شبیه سازی، طراحی آزمایش و ...) دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، همدان، ایران
علی اصغر بهنام قادر بیومواد پژوهشگاه مواد و انرژی
مرتضی بیاره فیزیک دانشیار، دانشکده فنی و مهندسی، مهندسی مکانیک، دانشگاه شهرکرد،شهرکرد، ایران
داود بی زری بیومواد استادیار، مرکز تحقیقات تروما، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران
محسن پادروند پلیمرها، فلزات استادیار، گروه آموزشی شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مراغه، مراغه، آذربایجان شرقی، ایران
امیر حسین پاک سرشت کامپوزیت های زمینه فلزی (سرمت ها) گروه پوشش ها ، مرکز شیشه های کاربردی و عملکردسطحی ، دانشگاه الکساندر دوبوک، ترنن ، اسلواکی
مجید پورانوری هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
فریبا تاج آبادی نانو مواد و نانوساختارها استادیار، پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته، پژوهشگاه مواد و انرژی، مشکین دشت، البرز، ایران
فاطمه سادات ترک نیک سرامیک ها پژوهشکده نیمه هادیها، پژوهشگاه مواد و انرژی، مشکین دشت، البرز، ایران
محمد تلافی نوغانی آلیاژها (آهنی، غیرآهنی (مس، تیتانیم، منیزیم، آلومینیوم، نیکل،...)، حافظه دار،...) دانشیار، گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، قزوین، ایران
محمدرضا توحیدی فر سرامیک ها، شیشه و شیشه سرامیک گروه مهندسی مواد و متالورژی ، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان ، زنجان ، ایران
حامد ثابت دانشیار گروه مهندسی مواد و متالورژی ، واحد کرج ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرج ، ایران
کاظم جمشیدی - قلعه نانو مواد و نانوساختارها گروه فیزیک - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
مجید جمیل پژوهشکده انرژی، پژوهشگاه مواد و انرژی
معصومه جواهری کامپوزیت های زمینه پلیمری گروه پژوهشی الکتروسرامیک ها، پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی، مشکین دشت، البرز، ایران
سیدفرشید چینی نانو سیالات دانشکده مهندسى مکانیک-پردیس دانشکده هاى فنى- دانشگاه تهران
شاکر حاجتی پژوهشگاه مواد و انرژی
محمود حاجی صفری آلیاژها (آهنی، غیرآهنی (مس، تیتانیم، منیزیم، آلومینیوم، نیکل،...)، حافظه دار،...)، پوششها، حفاظت و خوردگی، خواص (فیزیکی، مکانیکی، الکتریکی، حرارتی، شیمیایی، ساختاری، صوتی، زیست محیطی، رادیولوژی، مغناطیسی، اتمی، ترمودینامیک و ساخت) دانشیار/ گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران
علی حبیب ا... زاده متالورژی صنعتی گروه آموزشی متالوژی صنعتی، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
سعید حسنی دانشکده مهندسی مواد و معدن، دانشگاه یزد
سید رضا حسینی نیمه هادیها گروه مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی، خوی، آذربایجان غربی، ایران
مهدی حسینی استخراج فلزات استادیار شیمی تجزیه، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آیت ا...بروجردی، بروجرد، ایران
سید جمال حسینی‌پور گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مواد و صنایع، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران
مجتبی حسینی فرد سنتز پژوهشکده نیمه هادیها،پژوهشگاه مواد و انرژی،کرج،ایران
معصومه حق بین دانشگاه امیرکبیر
راضیه حیاتی سرامیک ها، کامپوزیت های زمینه سرامیکی گروه مهندسی مواد، دانشکده مهنسی، دانشگاه یاسوج
مژگان حیدری پژوهشگاه مواد و انرژی
اصغر حیدری آستارائی متالورژی صنعتی پژوهشگر دانشگاه پلی تکنیک میلان .
زهرا خاکپور سرامیک ها
علی خانلرخانی نانومواد، پژوهشکده نانو و مواد پیشرفته، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج، ایران
مهرانه خدامرادپور دیگر (مدلسازی، شبیه سازی، طراحی آزمایش و ...) دانشکئده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، همدان، ایران
حمید خرسند ریخته گری ( ریخته گری پیوسته، کوره قوس الکتریکی و ...)، متالورژی پودر، نانو مواد و نانوساختارها دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی، تهران، تهران، ایران
لیلا داورپناه
مهدی دلشاد دانشگاه شهرکرد
چنگیز دهقانیان دانشگاه تهران- پردیس دانشکده فنی- دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
منیر دودی بیومواد گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فلاورجان،اصفهان، ایران
مرجان رجبی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده مواد پیشرفته و انرژی های نو
مرتضی رحمان پور دانشکده فنی مهندسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
فرهاد رحمانی چیانه نانو مواد و نانوساختارها گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان، سنندج، کردستان
علیرضا رحیمی پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده حفاظت صنعتی
محمد رضوانی مهندسی مواد ، دانشگاه تبریز
حسین رضوی دانشکده مواد دانشگاه علم و صنعت ایران
منصور رضوی پژوهشکه سرامیک،پژوهشگاه مواد و انرژی
طیبه رمضانی
علی رمضانی ترکیبات آلی زنجان، بلوار دانشگاه، دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، کد پستی 4537138791 صندوق پستی 313- 45195
امین رونقی نانو مواد و نانوساختارها عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی بیرجند
رضا ریاحی فر پژوهشگاه مواد و انرژی
آرمان زارع بیدکی گروه مهندسی مواد، دانشگاه امیر کبیر (پردیس بندرعباس)
سید امیرحسین زمزمیان دانشیار/پژوهشگاه مواد و انرژی-مهندسی شیمی-گروه پژوهشی انرژی خورشیدی
محمدرضا سازگار خواص (فیزیکی، مکانیکی، الکتریکی، حرارتی، شیمیایی، ساختاری، صوتی، زیست محیطی، رادیولوژی، مغناطیسی، اتمی، ترمودینامیک و ساخت)، نانو مواد و نانوساختارها دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران شمال
حمید سازگاران عضو هیات علمی دانشگاه فناوری های نوین قوچان
رضا سالاریان بیومواد هیات علمی/ مؤسسه آموزش عالی مازیار
حسین سرپولکی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران ایران
مریم سعیدی فر بیومواد گروه بیومواد، پژوهشکده فناوری نانو و موادپیشرفته، پژوهشگاه مواد و انرژی
منصور سلطانیه دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران
فرشاد سلیمانی شیشه و شیشه سرامیک دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه ملایر، ملایر، همدان، ایران
پروانه سنگپور پژوهشکده نانو ومواد پیشرفته/ پژوهشگاه مواد وانرژی
زهراسادات سیدرئوفی گروه مهندسی مواد ومتالورژی-دانشکده فنی و مهندسی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج-کرج -ایران
مریم شاطریان سنتز دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه شیمی، کدپستی 38791-45371
بهروز شاه بهرامی پوششها، کامپوزیت های زمینه سرامیکی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مهدی شاهدی اصل دانشگاه محقق اردبیلی
سید حمیدرضا شجاعی استادیار/دانشگاه صنعتی سهند
مریم شجاعی هیات علمی دانشگاه شاهرود
ابراهیم شریفی استادیار دانشگاه شهرکرد
حسن شریفی کامپوزیت های زمینه فلزی (سرمت ها) گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد
جواد شعبانی شایه پلیمرها، نانو مواد و نانوساختارها مرکز پژوهش پروتئین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
مهدی شفیعی آفارانی دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، گروه مهندسی مواد
farzad شهری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
سعید شیبانی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده ‏های فنی، دانشگاه تهران
عبدالرضا شیخ مهدی مسگر بیومواد، پوششها دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
سمیرا صالحی نانو مواد و نانوساختارها پژوهشگاه نیرو، گروه محیط زیست، تهران، ایران
مینو صدری پلیمرها پژوهشکده فناوری های زیستی ،دانشگاه صنعتی مالک اشترتهران، تهران، ایران
مسعود صلواتی نیاسر نانو مواد و نانوساختارها گروه شیمی معدنی، دانشکده شیمی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
محمود صمدپور دانشکده فیزیک/دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
سید علی طیبی فرد غیراکسیدها (نیتریدها، کاربیدها، بوریدها، سیلیسیدها،...) پژوهشگاه مواد و انرژی
ماندانا عادلی
صدیقه عباسی مهندسی شیمی، مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین
وحید عباسی چیانه هیات علمی، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی ارومیه
الهام عبداله زاده پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج، ایران.
رضا عبدی قلعه نانو مواد و نانوساختارها گروه فوتونیک و مهندسی و اپتیک و لیزر، دانشگاه بناب، بناب، ایران.
فاطمه عسجدی سرامیک ها استادیار گروه مهندسی مواد دانشگاه زنجان
شهریار عصفوری پلیمرها بوشهر، دانشگاه خلیج فارس، دانشکده مهندسی نقت، گاز و پتروشیمی
پیمان علی پرست نیمه هادیها پژوهشگاه هوافضا (وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری، تهران، ایران
خسرو عیسی زاده دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان ، گروه زیست شناسی - میکروبیولوژی، لاهیجان، گیلان، ایران
رضا غیاثی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
آیدا فایقی نیا سرامیک ها استادیار/پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی، مشکین دشت، البرز، ایران
محمد حسین فتحی پوششها دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، اصفهان، ایران
منیره فرجی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال-دانشکده شیمی
مهدی فرخی بیومواد گروه تحقیقات فناوری های نوین، انستیتو پاستور، تهران، ایران
محمد فرویزی هیات علمی پژوهشگاه مواد و انرژی
علی اکبر قادی پوششها، حفاظت و خوردگی، ریخته گری ( ریخته گری پیوسته، کوره قوس الکتریکی و ...) گروه مهندسی مواد، دانشگاه زنجان
مصطفی قربانزاده نیمه هادیها دانشکده مهندسی برق-الکترونیک، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، خراسان رضوی، ایران
راضیه قلیچ پلیمرها، ترکیبات آلی، تک بعدی (لوله ها ، سوزن ها، میله ها ، سیمهای کوانتومی ، ویسکرها ، الیاف یا کپسول ها)، غیراکسیدها (نیتریدها، کاربیدها، بوریدها، سیلیسیدها،...)، کامپوزیت های زمینه سرامیکی، نانو مواد و نانوساختارها دانشگاه تهران
سید فرشید کاشانی بزرگ فلزات School of Metallurgy and Materials Engineering, University of Tehran
محمود کاظم زاد پژوهشگاه مواد و انرژی
اصغر کاظم زاده بیوپلیمرها (کیتوسان، ...)، بیومواد، پلیمرها، پوششها، کامپوزیت های زمینه پلیمری، کربن ( گرافیت، فولرن، نانوتیوب کربنی، گرافن، گرافن اکساید، دوده و ...) پژوهشکده نیمه هادیها، پژوهشگاه مواد و انرژی، مشکین دشت ، البرز، ایران
سید احمد کتابی گروه فیزیک دانشگاه دامغان
سعید کرباسی
مهدی کزازی پوششها گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران
مهدی کلانتر آلیاژها (آهنی، غیرآهنی (مس، تیتانیم، منیزیم، آلومینیوم، نیکل،...)، حافظه دار،...)، بیومواد، پوششها، حفاظت و خوردگی، خواص (فیزیکی، مکانیکی، الکتریکی، حرارتی، شیمیایی، ساختاری، صوتی، زیست محیطی، رادیولوژی، مغناطیسی، اتمی، ترمودینامیک و ساخت)، کامپوزیت های زمینه سرامیکی، کامپوزیت های زمینه فلزی (سرمت ها)، نانوکامپوزیت مواد و متالورژی-دانشکده معدن و متالورژی-دانشگاه یزد
محمد مهدی کلانتریان هیات علمی پژوهشگاه مواد و انرژی
علیرضا کلاهی شکل دادن فلزات (نوردسرد، نورد گرم، انجماد فلزات، ...) استادیار گروه تکنولوژی سطح و لایه های نازک، پژوهشکده نانوفناوری و مواد پیشرفته، پژوهشگاه مواد و انرژی، مشکین دشت، البرز، ایران
حسین کمانی سنتز، نانو مواد و نانوساختارها عضو هیات علمی دانشکده بهداشت زاهدان
بهزاد کوزه گر کالجی دانشیار دانشگاه ملایر
وحید کیارستمی دیگر (مدلسازی، شبیه سازی، طراحی آزمایش و ...) دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ، تهران، تهران، ایران
محمد علی کیانی دوبعدی (اتصالات ، ورق ها ، دیوارها ، دیسک ها ، صفحات ، تسمه ها ، پوشش ها ، لایه های نازک ، غشاء یا حوزه های توخالی کرات یا حلقه های توخالی مزوتخلخل)، نانو مواد و نانوساختارها پژوهشکده فناوری های پاک، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، تهران، تهران، ایران
بهرام گلستانی ایمانی استادیار، گروه زیست شناسی ، دانشگاه آزاداسلامی، واحد ارومیه، ارومیه، آذربایجان غربی، ایران
منیره گنجعلی پژوهشگاه مواد و انرژی، پژوهشکده فناوری نانو
ایمان مباشرپور پژوهشگاه مواد و انرژی، پژوهشکده سرامیک، کرج، ایران
لیدا مرادی دانشگاه علوم پزشکی تهران
مرتضی مرادی البرزی سرامیک ها پژوهشگاه مواد و انرژی، پژوهشکده نیمه هادی ها، کرج، ایران.
سید مرتضی مسعودپناه دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد معظمی گودرزی گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
نفیسه معماریان نیمه هادیها گروه آموزشی فیزیک اتمی مولکولی، دانشکده فیزیک، دانشگاه سمنان، ایران
جواد ملکوتی خواه شرکت تحقیقاتی و تولیدی
شهریار ملکی پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
سولماز منیری جوادحصاری بیوپلیمرها (کیتوسان، ...)، بیومواد استادیار
سید محمد موسوی خویی پوششها، حفاظت و خوردگی گروه خوردگی، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
صفیه مومنی نانو مواد و نانوساختارها پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر،بوشهر،خلیج فارس، ایران
محمود میرزایی
نظام میرزایی گروه آموزشی بهداشت محیط-دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
مهدیه نامور محبوب کامپوزیت های زمینه پلیمری مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی گناباد
سید مهران نحوی پوششها، کامپوزیت های زمینه سرامیکی، کامپوزیت های زمینه فلزی (سرمت ها)
نادر نظافتی عضو هیات علمی پژوهشگاه مواد و انرژی کرج- مشکین دشت- بلوار امام خمینی- پژوهشگاه مواد و انرژی
فردین نعمت زاده گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه اراک
نوشین نقش دیگر (مدلسازی، شبیه سازی، طراحی آزمایش و ...) 2 دانشیار گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فلاورجان، اصفهان، اﯾران
مرتضی نقیب بیومواد، نانو مواد و نانوساختارها گروه مهندسی نانوفناوری ، دانشکده فناوری های نوین، دانشگاه علم و صنعت
رحیم نقی زاده سرامیک ها، سرامیکهای سنتی {عایق، شیشه و شیشه سرامیک، لعاب ، فراورده رسی (کاشی ، آجر ، چینی بهداشتی)، دیرگدازها، ساینده ها، چینی و ...}، کامپوزیت های زمینه فلزی (سرمت ها) دانشکده معندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
سید محمد صادق نوربخش بیومواد، پوششها، حفاظت و خوردگی دانشگاه سمنان
حشمت اله نورمرادی گروه مهندسی بهداشت محیط-دانشکده بهداشت -دانشگاه علوم پزشکی ایلام
لیلا نیکزاد هیات علمی پژوهشگاه مواد و انرژی
عبدالرضا نیلچی نانو مواد و نانوساختارها استاد/ پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، تهران ، ایران
فرح سادات هالک پژوهشگاه مواد و انرژی، پژوهشکده انرژی، کرج، ایران.
مهرنوش هور گروه پژوهشی مواد غیرفلزی ، پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران
محمد رضا واعظی فلزات پژوهشکده نیمه هادیها، پژوهشگاه مواد و انرژی، مشکین دشت، البرز، ایران
ضیاء والفی پوششها، کامپوزیت های زمینه سرامیکی دانشیار/ پژوهشکده مهندسی مواد، مجتمع مواد و فناوری های ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران
بنیامین یارمند پوششها پژوهشکده نانوفناوری و موادپیشرفته، پژوهشگاه مواد و انرژی، مشکین دشت، البرز، ایران
زهره یوسفیان ملا گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شمال