دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، زمستان 1393 
1. اثر زمان و دمای پارتیشن بندی در طول فرایند Q&P روی خواص مکانیکی فولاد 5142.1

صفحه 1-8

Abdollah Shirali؛ Abbas Honarbakhsh Rauf؛ soheila bazaz banaee؛ Ebrahim asl soleimani؛ M. Karam Abyan