بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

ح

خ

د

ر

ز

  • زاده‌نجار، پریسا [1] گروه مهندسی پزشکی- بیومتریال، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، تهران، ایران
  • زاغیان، نیما [1] مرکز تحقیقات مواد پیشرفته، دانشکده مهندسی مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.
  • زیرک، محمد [1] گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه حکیم سبزوار، سبزوار، ایران.
  • زمانیان، علی [1] پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج، ایران
  • زمانیان، علی [1] گروه بایو مواد، پژوهشکده نانو، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج، ایران
  • زمانیان، علی [1] مرکز تحقیقات مواد و انرژی ، گروه فناوری نانو و مواد پیشرفته ، کرج ، ایران.
  • زهرایی، سید محمد [1] سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

س

ش

ص

ض

  • ضرغامی، فاطمه [1] گروه مواد و متالورژی، واحد کرج ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرج، البرز، ایران

ط

ع

غ

ف

ق

  • قاسمی، اسماعیل [1] تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشکده فرایند، گروه پلاستیک

ک

م

ن

و

ه

ی

A

B

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

V

Y

Z