دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-72