دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، بهار 1389 
4. سنتز نانوکامپوزیت‌های هسته/غشایی ZnO/CdS ( یادداشت پژوهشی)

صفحه 21-27

Ahmad Esmaielzadeh Kandjani؛ Mohammad Reza Vaezi؛ S. Baharlouee؛ Meisam Farzalipour Tabriz؛ N.A. Arefian