مواد و فناوری های پیشرفته (JAMT) - واژه نامه اختصاصی