نویسندگان

10.30501/jamt.2634.70186

چکیده

در این تحقیق تولید کامپوزیت سرامیکی از دو پیوند دهنده سیمان اکسی کلرید منیزیم (سورل) و منیزیم هیدروژن فسفات سه?آبه و ذرات تقویت?کننده نانوسیلیس به روش ریخته?گری جرمی مورد مطالعه قرار گرفت. برای مشخصه یابی محصول تولید شده از آنالیز پراش پرتو ایکس (XRD) و جهت بررسی ریز ساختار و تایید فازهای تشکیل شده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) �مجهز به آنالیز عنصری (EDX) استفاده گردید?. نتایج نشان داد که با افزایش منیزیم هیدروژن فسفات سه?آبه، به سیمان سورل خواص فیزیکی از جمله انحلال در آب، درصد جذب آب، درصد تخلخل بهبود می?یابد و استحکام فشاری سرد(CCS) ��کاهش می?یابد. با افزودن نانوسیلیس به زمینه کامپوزیت، روند استحکام فشاری افزایش و انحلال در آب، درصد جذب آب و درصد تخلخل� کاهش می?یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Synthesis and Investigation of Composite of Magnesium OxyChloride and Tri hydrate Magnesium Hydrogen Phosphate with Nano Silica

چکیده [English]

In this study, production of a ceramic composite composed of two binders, magnesium oxy chloride (Sorel cement) and trihydrate magnesium hydrogen phosphate , together with nano silica, by casting method of shaping castables, is considered. In order to characterize the product, X Ray Diffraction and to investigate the microstructure and the distribution of phases, Scanning Electron Microscopy and Energy Dispersive X ray analysis were performed. Results indicated that by increasing trihydrate magnesium hydrogen phosphate together with Sorel cement, physical properties such as water dissolution,water absorption and prosity improves and cold crushing strength decrease by adding while nano silica the cold crushing strength increase and the trends of dissolution in water, water absorption and prosity decrease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Magnesium Oxy Chloride Cement
  • Ceramic Composite
  • Tri hydrate Magnesium hydrogen Phosphate
  • Castable Casting
  • Nano Silica Particles