دوره و شماره: دوره 2، 1*، بهار 1388 
3. سنتز نانوکامپوزیت‌های هسته/غشایی ZnO/CdS ( یادداشت پژوهشی)

صفحه 21-27

10.30501/jamt.2631.70172

Ahmad Esmaielzadeh Kandjani؛ Mohammad Reza Vaezi؛ S. Baharlouee؛ Meisam Farzalipour Tabriz؛ N.A. Arefian