نویسنده

, Birjand University of Technology

10.30501/jamt.2017.70361

چکیده

در پژوهش حاضر، آلیاژسازی مکانیکی سیستم دوتایی آلومینیوم- منیزیم جهت تولید فازهای فوق‌اشباع و نانوساختار مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. برای این منظور، سه سیستم آلیاژی با مقادیر متفاوت منیزیم شامل wt% 10، wt% 30 و wt% 50 برای زمان های مختلف بین 2 تا 12 ساعت مورد آسیاکاری قرار گرفتند. مورفولوژی، ترکیب و ساختار فازی پودرهای آسیاکاری شده با درصدهای مختلف منیزیم توسط آنالیزهای متفاوت مورد ارزیابی قرار گرفت. بر همین اساس، محصولات آسیاکاری به‌طور عمده شامل فازهای فوق اشباع و نانوساختار محلول جامد آلومینیوم (α) و فاز غنی از منیزیم Al12Mg17 (γ) گزارش شد. علاوه بر این، بر-اساس نتایج هیچ اثری از فاز تعادلی Al3Mg2 (β) در محصولات آسیاکاری دیده نشد. به کمک آزمایشات آنالیز حرارتی، پایداری حرارتی و رفتار اکسیداسیون فازهای فوق‌اشباع و نانوساختار تولید شده طی آسیاکاری مورد مطالعه قرار گرفت و تغییرات فازی پودرهای فوق اشباع سنتز شده حین عملیات تحت اتمسفرهای آرگون و هوا به صورت مجزا بررسی گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Microstructural Evolution of Nanostructured Al-Mg Powder System During Ball Milling and Post Heat Treatment Processes

چکیده [English]

In the current study, the mechanical alloying of Al-Mg binary system was investigated to synthesize supersaturated and nanostructured phases. For this, three alloying systems with different Mg contents of 10 %wt, 30 %wt and 50 %wt were milled for various times from 2 to 12 h. The morphology, composition and phase structure of the ball milled powders were studied using different techniques. It was revealed that the milled products are mainly consisted of supersaturated and nanostructured aluminum solid solution (α) and magnesium rich Al12Mg17 (γ) phases. While the formation of equilibrium Al3Mg2 (β) phase was not observed based on the results. The thermal stability and oxidation behavior of the supersaturated and nanostructured phases was further investigated using distinct thermal analyses under argon and air atmospheres.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mechanical milling
  • Nanostructured powder
  • Al-Mg alloy
  • Thermal stability