بررسی تاثیر افزودنی نانو‌لوله کربنی و روش سینتر بر ریز‌ساختار و خواص مکانیکی نانو-کامپوزیت زمینه آلومینیوم تقویت شده با سیلیکون نایتراید و نانو لوله های کربنی

مسعود علیزاده؛ مهسا سلطانی؛ اصغر کاظم زاده؛ تورج عبادزاده

دوره 9، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 39-48

https://doi.org/10.30501/jamt.2019.99427