نویسندگان

1 Semicounductors, Materials and Energy Research Center

2 Ceramics, MERC

10.30501/jamt.2631.70153

چکیده

در این تحقیق، نانوکامپوزیت MoSi2-SiC بااستفاده از مواد اولیة عنصری (Mo+Si+C) بااستفاده از روش سنتز احتراقی- فعال شدة مکانیکی به کمک فناوری اجاق شیمیایی تهیه شد. برای این کار پس از مخلوط و خرد کردن مکانیکی مواد اولیة اصلی و رسیدن به ابعاد نانومتری، و مخلوط مواد اولیة فرعی (Mo+Si+Al) نمونه هایی به طور جداگانه از این دو پودر مخلوط تهیه و به روش SHS سنتز شد. محصول نهایی تحت آنالیزهای TEM، SEM، XRD قرار گرفت. با بهینه سازی عوامل مؤثر بر فرآیند درنهایت نانوکامپوزیت MoSi2-SiC با اندازة کریستالیت های زیر 100 نانومتر با موفقیت سنتز شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Synthesis of MoSi2-SiC Nano Structural Composites by SHS

چکیده [English]

A MoSi2-SiC nano-composite from Mo, Si, C powders has been prepared by employing a combination of high-energy milling and SHS in Oven Chemical mode. Nano powders of (Mo+Si+C) mixtures and co-combustion powders (Mo-Si-Al) were prepared by milling process and mixing, respectively and separately then they was subjected to SHS synthesis. Final Products were subsequently characterized by XRD, SEM and TEM. After optimization of milling-times and use of oven chemical mode, MoSi2-SiC with crystallite sizes in the order of 100nm were successfully synthesized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nano composite
  • MoSi2
  • SIC
  • Self-Propagating High Temperature Synthesis
  • SHS
  • Mechanical activation
  • Oven Chemical