نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، پژوهشکده انرژی، پژوهشگاه مواد و انرژی، مشکین دشت، البرز، ایران

2 استاد، دانشکده شیمی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، تهران، ایران

3 استاد، پژوهشکده نیمه هادی‌ها، پژوهشگاه مواد و انرژی، مشکین دشت، البرز، ایران

چکیده

در این پژوهش، نانوساختارهای خالص گارنت ایتریوم آلومینیوم YAG, Y3Al5O12)) طی فرایند دو مرحله‌ای و با استفاده از پیش‌‌ماده‌های کلریدی در محلول الکترولیت آب–اتانول با نسبت مشخص سنتز شدند و تأثیر سورفکتانت کاتیونی CTAB بر اندازه ذرات و ریخت‌شناسی نانوساختارهای تولید­شده مورد بررسی قرار گرفت. برای سنتز YAG، لایه­ای از فیلم هیدروکسید به روش ترسیب الکتروشیمیایی کاتدی در سطح کاتد نشانده شد و سپس طی عملیات حرارتی، به فرآورده اکسید نهایی تبدیل شد. از آنالیز پراش پرتو ایکس (XRD)، طیف‌سنجی تبدیل فوریه فروسرخ (FTIR)، گرماسنجی تفاضلی و وزن‌سنجی حرارتی (DTA-TGA) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، به‌ترتیب برای شناسایی فاز و ساختار بلوری ماده به‌دست‌آمده، شناسایی باندهای جذبی آن، بررسی رفتار حرارتی رسوب هیدروکسید در هنگام عملیات حرارتی و تعیین ریخت‌شناسی و اندازه ذرات پودر حاصل استفاده شد. نتایج مطالعات نشان داد که ترسیب الکتروشیمیایی کاتدی، روشی عملی و بسیار کارآمد برای تهیه نانوساختارهای YAG است و افزودن سورفکتانت کاتیونی CTAB به الکترولیت به هنگام ترسیب الکتروشیمیایی می‌تواند سبب تشکیل ذرات ریزتر شود و همچنین تأثیر چشمگیری در یکنواختی و توزیع باریک‌تر اندازه ذرات دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Electrochemical Synthesis of Yttrium Aluminum Garnet Nanostructures in the Presence of Cationic Surfactant: CTAB

نویسندگان [English]

 • Mojtaba Hosseinifard 1
 • Hassan Goldooz 2
 • Alireza Badiei 2
 • Asghar Kazemzadeh 3
 • Kamran Aََhmadi 3

1 Assistant Professor, Department of Energy, Materials and Energy Research Center (MERC), Meshkindasht, Alborz, Iran

2 Professor, School of Chemistry, College of Science, University of Tehran, Tehran, Tehran, Iran

3 Professor, Department of Semiconductors, Materials and Energy Research Center (MERC), Meshkindasht, Alborz, Iran

چکیده [English]

In this research, pure Yttrium Aluminum Garnet (YAG, Y3Al5O12) nanostructures were synthesized through a two-step process by using chloride precursors in a solution of water–ethanol electrolyte with specific ratio. Also, the effect of cationic surfactant CTAB, on the size and the morphology of the prepared nanostructures were investigated. For the synthesis of YAG, a layer of hydroxide film was deposited on the surface of cathode via cathodic electrodeposition method and then, it was transformed to the final oxide product in the course of a thermal operation. X-Ray Diffraction (XRD) analysis was used for characterization of phase and crystal structure of prepared materials and also Fourier Transform Infra-Red spectroscopy (FTIR) was used for characterization of absorption bonds. Thermal behavior of deposited hydroxide during the thermal operation was studied by Differential Thermal Analysis and Thermal Gravimetric Analysis (DTA-TGA) technique. The morphology and particle size of obtained powder was determined by Scanning Electron Microscopy (SEM). The results of our studies showed that the cathodic electrodeposition method is a practical and very efficient method for preparation of YAG nanostructures and addition of a cationic surfactant like CTAB into the electrolyte during the electrochemical deposition can lead to the formation of smaller particles and also has an impressive effect on the homogeneity and narrower particles size distribution.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nanostructures
 • Cathodic Electrodeposition
 • Electrolyte
 • Hydroxide Film
 1. Ren, Y., Dong, N., Chen. F., Jaque, D., "Swift nitrogen ion irradiated waveguide lasers in Nd: YAG crystal", Optics Express, Vol. 19, No. 6, (2011), 5522-5527. https://doi.org/10.1364/OE.19.005522
 2. Vomacka, P., Babushkin, O., "Crystallization of Y3Al5O12 from an oxynitride glass monitored by high-temperature X-ray diffractometry", Journal of the European Ceramic Society, Vol. 16, No. 11, (1996), 1263-1269. https://doi.org/10.1016/0955-2219(96)00027-1
 3. Zhou, S., Fu, Z., Zhang, J., Zhang, S., "Spectral properties of rare-earth ions in nanocrystalline YAG: Re (Re=Ce3+, Pr3+, Tb3+)", Journal of Luminescence, Vol. 118, No. 2, (2006), 179-185. https://doi.org/10.1016/j.jlumin.2005.08.011
 4. Ruan, S. K., Zhou, J. G., Zhong, A. M., Duan, J. F., Yang, X. B., Su, M. Z., "Synthesis of Y3Al5O12: Eu3+ phosphor by sol-gel method and its luminescence behavior", Journal of Alloys and Compounds, Vol. 275, (1998), 72-75. https://doi.org/10.1016/S0925-8388(98)00276-X
 5. Nassar, E. J., Santos Pereira P. F., de Oliveira Nassor, E. C., Ávila, L. R., Ciuffi, K. J., Calefi, P. S., "Nonhydrolytic sol-gel synthesis and characterization of YAG", Journal of Materials Science, Vol. 42, No. 7, (2007), 2244-2249. https://doi.org/10.1007/s10853-006-0077-9
 6. Jiao, H., Ma, Q., He, L., Liu, Z., Wu, Q., "Low temperature synthesis of YAG: Ce phosphors by LiF assisted sol-gel combustion method", Powder Technology, Vol. 198, No. 2, (2010), 229-232. https://doi.org/10.1016/j.powtec.2009.11.011
 7. Kutyin, A. M., Rostokina, E. Y., Gavrishchuk, E. M., Drobotenko, V. V., Plekhovich A. D., Yunin, P. A., "Kinetics and formation mechanism of yttrium aluminum garnet from an amorphous phase prepared by the sol-gel method", Ceramics International, Vol. 41, No. 9, (2015), 10616-10623. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2015.04.161
 8. Xu, M. M., Zhang, Z. J., Zhu, J. J., Zhao J. T., Chen, X. Y., "Solvothermal synthesis and luminescence properties of yttrium aluminum garnet monodispersed crystallites with well-developed faces", Journal Physical Chemistry C, Vol. 118, No. 46, (2014), 27000-27009. https://doi.org/10.1021/jp508507s
 9. Laishram, K., Mann, R., Malhan, N., "Single step synthesis of yttrium aluminum garnet (Y3Al5O12) nanopowders by mixed fuel solution combustion approach", Ceramics International, Vol. 37, No. 8, (2011), 3743-3746. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2011.05.052
 10. Lee, S. H., Koo, H. Y., Lee, S. M., Kang, Y. C., "Characteristics of Y3Al5O12: Ce phosphor powders prepared by spray pyrolysis from ethylenediamine tetra acetic acid solution", Ceramics International, Vol. 36, No. 2, (2010), 611-615. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2009.09.041
 11. Ramanujam, P., Vaidhyanathan, B., Binner, J., Anshuman, A., Spacie, C., "A comparative study of the synthesis of nanocrystalline Yttrium Aluminium Garnet using sol-gel and co-precipitation methods", Ceramics International, Vol. 40, No. 3, (2014), 4179-4186. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2013.08.075
 12. Rai, , Song, M., Song, M. -K., Song, H. -M., Kim, J. -H., Kim, Y. -S., Lee, I. -H., Yu, Y. -T., "Synthesis, growth mechanism and photoluminescence of monodispersed cubic shape Ce doped YAG nanophosphor", Ceramics International, Vol. 38, No. 1, (2012), 235-242. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2011.06.057
 13. Zhang, , Yu, H., "Synthesis of YAG powders by the co-precipitation method", Ceramics International, Vol. 35, No. 5, (2009), 2077-2081. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2008.10.002
 14. Hosseinifard, M., Badiei, A., Ahmadi, K., "Synthesis and characterization of yttrium aluminum garnet nanostructures by cathodic electrodeposition method", Advanced Powder Technology, 28, No. 2, (2017), 411-418. https://doi.org/10.1016/j.apt.2016.10.012
 15. Hosseinifard, M., Goldooz, H., Badiei, A., Ahmadi, K., "Synthesis, characterization and luminescence properties of YAG: RE (Ce, Sm and Gd) nanophosphor by cathodic electrodeposition method", Russian Journal of Electrochemistry, Vol. 56, No. 2, (2020), 174-179. https://doi.org/10.1134/S102319352001005X
 16. Hosseinifard, M., Badiei, A., Ahmadi, K., "Cathodic electrodeposition and characterization of YAG nanostructure: Effect current density on the morphology”, Advanced Ceramics Progress, Vol. 4, No. 2, (2018), 32-36. https://doi.org/30501/ACP.2018.91123
 17. Hosseinifard, M., Goldooz, H., Badiei, A., Kazemzadeh, A., "Preparation and characterization of Y3A5O12: Cr3+ nanophosphor by electrochemical technique", Advanced Ceramics Progress, Vol. 6, No. 2, (2020), 30-34. https://doi.org/ 30501/ACP.2020.109547
 18. Aghazadeh, M., Hosseinifard, M., Peyrovi, M. H., Sabour, B., "Electrochemical preparation and characterization of brain-like nanostructures of Y2O3", Journal of Rare Earths, Vol. 31, No. 3, (2013), 281-288. https://doi.org/10.1016/S1002-0721(12)60273-7
 19. Lukowiak, A., Wiglusz, R., Maczka, M., Gluchowski, P., Strek, W., "IR and Raman spectroscopy study of YAG nanoceramics", Chemical Physics Letters, Vol. 494, No. 4-6, (2010), 279-283. https://doi.org/10.1016/j.cplett.2010.06.033
 20. Khosrowpour, F., Aghazadeh, M., Arhamib, B., "Facile synthesis of vertically aligned one-dimensional (1D) La (OH)3 and La2O3 nanorods by pulse current deposition", Journal of Electrochemical Society, Vol. 160, No. 4, (2013), D150-D155. https://iopscience.iop.org/article/10.1149/2.050304jes/meta