شناسایی فازهای نامطلوب و تخلیص نانوکامپوزیت کاربید بور-کاربیدسیلیسیم تهیه شده به روش سنتز خود احتراقی فعال شده ی مکانیکی

نویسندگان

1 Nano Materials, Semnan University

2 , Materials and Energy Research Center

3 Materials Eng., Materials and Energy Research Center

4 Ceramic, MERC

10.30501/jamt.2635.70259

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of undesirable phases and purification boron carbide - silicon carbide nanocomposite prepared by mechanically activated SHS

کلیدواژه‌ها [English]

  • Purification
  • Silicon carbide
  • Boron carbide
  • mechanical activated combustion synthesis
  • Nanocomposites
  • Acid leaching