مقاله کامل پژوهشی

تأثیر افزودن عامل شبکه‌ای‌کننده گلیسیدوکسی پروپیل تری‌متوکسی سیلان در خواص داربست‌های ژلاتین/کیتوسان تهیه‌شده به روش خشکاندن انجمادی و معرفی شرایط بهینه شبکه‌ای‌ کردن داربست‌های کیتوسان/ژلاتین برای کاربردهای مهندسی بافت استخوان

فاطمه بنافتی زاده؛ علی زمانیان