سنتز پوشش‌های نانو کامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت/ مس و هیدروکسی آپاتیت/اکسیدمس به روش الکتروفرتیک و بررسی مقاومت به خوردگی پوشش‌های ایجاد شده درمحلول شبیه سازی شده بدن

محمد حدیدی؛ محمد رفیعی نیا؛ احسان صائب نوری

دوره 5، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 53-58

https://doi.org/10.30501/jamt.2637.70324