نویسندگان

1 کارشناس ارشد، د انشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، اصفهان، ایران

2 عضو هیئت علمی گروه فیزیک و مهندسی پزشکی، دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

دراین پژوهش پودر هیدرکسی آپاتیت به روش طبیعی و با استفاده از استخوان گوساله در دمای C 900 تهیه گردید. سپس داربست سرامیکی به روش تکرارپذیری فوم پلی یورتان و با 0، 3، 6 و 9 درصد وزنی تیتانیا و 50 درصد وزنی هیدروکسی آپاتیت به روش آسیاب تر(دوغابی) سنتز شد. به منظور شناسایی تحولات فازی انجام شده و شناسایی پیوندهای شیمیایی ایجاد شده ازآنالیز پراش پرتوایکس و طیف سنجی پرتو فروسرخ استفاده شد. ریزساختار و مورفولوژی پودرنانوکامپوزیتی توسط مطالعات میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد بررسی قرارگرفت. درصد تخلخل حدود 80-85 درصد اندازه گیری شد. استحکام فشاری اندازه گیری شده 14/0 تا 321/1 مگاپاسکال گزارش شد. نتایج نشان می دهد بهترین نوع داربست از نظر خواص فیزیکی از قبیل درصد تخلخل و انقباض بعداز پخت مربوط به درصدهای پایین دی اکسید تیتانیوم یعنی 3 و خواص مکانیکی مناسب مربوط به درصدهای 6 و 9 درصد TiO2 می باشد. در پایان داربست بهینه از نظر درصد تخلخل، خواص مکانیکی و ریزساختار، داربست با 6 درصد TiO2 و 50 درصد HA انتخاب گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Physical and Mechanical Properties of Hydroxyapatite/Titanium dioxide Composite Scaffold for Tissue Engineering Applications

نویسندگان [English]

 • Sotudeh Akbarpour 1
 • Saeed Karbasi 2

1 Islamic Azad University (Najafabad branch), Esfahan, Iran

2 Isfahan University of Medical Sciences, Esfahan, Iran

چکیده [English]

In this study, firstly hydroxyapatite powder using natural method and bovine bone was synthesized at temperature of 900 ° C. Then it was synthesized reproducibiliby from foam ceramic scaffolds with 0, 3, 6 and 9 wt% and 50 wt% titania hydroxyapatite wet grinding method (slurry). In order to detect the changes of phase and chemical bonds was used diffraction of X-rays and infrared light spectroscopy. Microstructure and morphology of the nano composites was examined by scanning electron microscopy. According to the results, the volume fraction of porosities were obtained about 80-85%. The compressive strength was measured 0.14 to 1.321 MPa .Results indicate that the best type of scaffold physical properties such as porosity and shrinkage after sintering about low percentages of titanium dioxide, the 3 and mechanical properties suitable, the high percentage of titanium dioxide is the 6 percent.

کلیدواژه‌ها [English]

 • scaffold
 • hydroxyapatite
 • titanium dioxide
 • Composite
 • tissue engineering
 1. Nhaput, C., Selmani, A., Rivard, C.H., “Artificial scaffolding materials for tissue extracellular matrix repair”, Current Opinion in Orthopaedics, vol. 7(160), p. 62, 1996.
 2. Gomes, M., “A Bone tissue engineering strategy based on starch scaffolds and bone marrow cells cultured in a flow perfusion bioreactor”, Department of Polymer Engineering, University of Minho, 2004.
 3. Lanza, R., Langer, R., Vacanti, J., Principle of Tissue Engineering, Academic Press, Third Edition, 2007.
 4. Jun, I.K., “Porous Hydroxyapatite Scaffolds Coated With BioactiveApatite–Wollastonite Glass–Ceramics”, J. Am. Ceram. Soc., pp. 1-6, 2007.
 5. M.R, Karbasi.S, Ebrahimi-Kahrizsangi.R, “Physical and mechanical properties of a poly-3-hydroxybutyrate-coated nanocrystalline hydroxyapatite scaffold for bone tissue engineering”, Journal of Porous Materials. 667-67 19(5). 2012.
 6. Montazeri M, Karbasi. S, Ebrahimi-Kahrizsangi.R, “Physical and mechanical properties of a Poly hydrozibotyrat-Bio-Glass- scaffold for bone tissue engineering”, Journal of Porous Materials.565-77 20(5). 2012.
 7. A, Foroughi.M.R, Monshi. M.R, “Modified Scherrer Equation to Estimate More Accurately Nano-Crystallite Size Using XRD”, World Journal of Nano Science and Engineering. 1542 (3). 2012.