نویسنده

Advanced Material Research Center, Faculty of Mate, , Najafabad Branch, Islamic Azad University

چکیده

تیتانیم و آلیاژهای آن غالبا در جراحی های ارتوپدی و دندان پزشکی به دلیل مقاومت به خوردگی مناسب، استحکام مکانیکی قابل توجه و چگالی پایین مورد استفاده قرار می گیرد. اگرچه آنها زیست فعالی ضعیفی دارند، با این وجود مانع جدی برای کاربرد های پزشکی بوجود نمی آورند. برای بهبود خواص زیست فعالی ایمپلنت های فلزی غالبا هیدروکسی آپاتیت یا کامپوزیت های آن به روش های مختلف بر روی زیرلایه پوشش داده می شوند. در این پژوهش پوشش نانو کامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت/مس و هیدروکسی آپاتیت/اکسیدمس برروی آلیاژ تیتانیم Ti-6Al-4Vبه روش الکتروفرتیک توسط جریان مستقیم با ولتاژ ثابت 50 ولت پوشش ایجاد شد و سپس در دمای 900 درجه سانتی گراد تحت عملیات تف جوشی قرار گرفت. . به منظور ساخت سوسپانسیون پایدار از ایزوپروپانول به عنوان حلال واز تری اتانول آمین به عنوان پراکنده ساز استفاده شد. ریز ساختار، ترکیب شیمیایی و ساختار فازی پوشش به ترتیب توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی و پراش اشعه ایکس مورد بررسی قرار گرفت. به علاوه رفتار خوردگی پوشش های ایجاد شده برروی آلیاژTi-6Al-4Vدر محلول شبیه سازی شده بدن در دمای 37 درجه سانتی گراد توسط آزمون های پلاریزاسیون مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده از آزمون پلاریزاسیون نشان داد که پوشش های اعمالی باعث بهبود مقاومت به خوردگی زیر لایه می شوند. بیشترین مقاومت به خوردگی را پوشش هیدروکسی آپاتیت-10%اکسید مس و کمترین مقاومت به خوردگی را پوشش هیدروکسی آپاتیت-10% مس دارا می باشند .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of corrosion resistance of electrophoretic-deposited HA-Cu and HA-CuO nanocomposite coatings on Ti6Al4V

چکیده [English]

Titanium and its alloys have widely been used in orthopedic and dental applications due to their good corrosion resistance, good mechanical strength and low density. However, Ti alloys are bioinert when implanted in the body. To overcome this drawback and in order to improve their bioactivity properties, Hydroxyapatite (HA) coatings have been deposited on the surface of the Ti alloys using different synthesis strategies. In the present study, hydroxyapatite-Cu and hydroxyapatite-CuO nanocomposite coatings with different percentages of Cu and CuO (10, 20 and 30 wt.%) were deposited on Ti6Al4V using electrophoretic deposition (EPD). The surface morphology, composition, and microstructure of the nanocomposite coatings were investigated by scanning electron microscopy (SEM), and X-ray diffractometry (XRD), respectively. In addition, corrosion behavior coatings on Ti6Al4V in solution simulated body fluid at 37◦c test was evaluated by polarization. Polarization test results showed that the applied coating improves the corrosion resistance of the substrate. HA-CuO coatings for corrosion resistance as well as greater coverage of the HA-Cu.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mohammad Hadidi
  • Mohammad Rafienia
  • Ehsan saebnori