نویسنده

Material College, Islamic Azad University of Najafabad Branch

چکیده

در این مقاله عملکرد حفاظت از خوردگی همزمان لایه نازک خودمجتمع فتالوسیانین مس سولفونه شده (CuPh) با پوشش نانوساختار‌ هیبریدی آلی- معدنی بر فولاد ساده کربنی در محلول اسیدی مورد بررسی قرار گرفت. سل هیبریدی از طریق هیدرولیز و تراکم اسید کاتالیست 3- متا اکریلوکسی پروپیل تری متوکسی سیلان (TMSM) و تترا اتوکسی سیلان (TEOS) در نسبت مولی 1:1 سنتز شد. مورفولوژی و ترکیب فولاد ساده کربنی با پوشش هیبریدی و لایه نازک خودمجتمع CuPh توسط SEM، EDX و FTIR بررسی گردید. عملکرد حفاظت در برابر خوردگی پوشش‌های هیبریدی در محلول 5/0 مولار هوادهی شده اسید کلریدریک توسط آزمون‌های پلاریزاسیون پتانسیوداینامیک و طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) تحقیق شد. فیلم‌های خودمجتمع CuPh در زیر پوشش هیبریدی تاثیر قوی بر روی مقاومت به خوردگی پوشش هیبیریدی -وقتی نمونه 24 ساعت در محلول 1 میلی‌مولار CuPh غوطه‌ور شود- نشان داد. اضافه کردن بازدارنده به سیستم حفاظت از خوردگی، محافظت از فولاد ساده کربنی را تا 94% در محلول نیم مولار اسید کلریدریک بهبود بخشید. تحقیق حاضر نشان می‌دهد که این سیستم حفاظتی ضد خوردگی می‌تواند در محیط خورنده استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Performance Corrosion Protection of Self-Assembled Copper Phthalocyanine/Nanostructure Hybrid Coating on Carbon Steel in Acidic Solution

چکیده [English]

In this study, performance corrosion protection of simultaneous self assembled thin layer copper phthalocyanine sulfonated together with nanostructured hybrid inorganic- organic coatings on carbon steel in acidic solution was investigated. Hybrid sol was synthesized via acid catalyzed hydrolysis and condensation of methacryloxypropyl trimethoxysilane (TMSM) and tetraethoxysilane (TEOS) at the molar ratio of 1:1. The morphology and composition of carbon steel coated with hybrid coating and self assembled CuPh was examined by SEM, EDX and FTIR. The performance corrosion protection of the hybrid coatings was investigated with polarization scans and electrochemical impedance spectroscopy (EIS) in aerated 0.5 mol L-1 HCl solution. Self assembled CuPh films coated under the hybrid coating showed a strong influence on its corrosion resistance, mainly when the samples have 24h immersion time and 1 mM concentration. Addition of inhibitor to anti corrosion system, improved the protection of carbon steel in HCl 0.5M solution up to 94%. Th

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self assembled thin film
  • Copper phthalocyanine
  • Hybrid Sol-Gel coating
  • corrosion
  • carbon steel