نویسندگان

1 Maeterials Eng., Iran University of Science and Technology

2 Metallurgical Eng., Iran University of Science and Technology

3 Material and Metallurgy Facuty, university of science and technology

10.30501/jamt.2631.70148

چکیده

دیرگدازهای اسپینلی به دلیل داشتن خواص مطلوب مانند مقاومت شیمیایی مناسب دربرابر نمک های قلیایی، دیرگدازی و استحکام مکانیکی بالا، در صنعت کاربرد فراوانی دارند. در این پژوهش برای رسیدن به فاز اسپینل، نمونه هایی حاوی اکسید آلومینیم و اکسید منیزیم به نسبت مولی 1:1 در مایکروفر خانگی GHz45/2 به مدت 30 دقیقه و در کورة الکتریکی در دمای 1350 درجة سانتی گراد به مدت یک ساعت و همچنین در دمای 1400 درجه در زمان های یک و دو ساعت پخت شدند. به دلیل پایین بودن فاکتور تلفات هر دو اکسید در دماهای پایین، از محمل کاربید سیلیکون برای گرم شدن و پخت بهتر نمونه ها در پخت مایکروفر استفاده شد. در این پژوهش اثر افزودنی سیلیکون کاربید برروی پخت نمونه ها نیز بررسی شد. نتایج نشان می دهد که دانسیتة نمونه های پخت شده در کورة الکتریکی با افزایش درصد کاربید سیلیکون، افزایش و در نمونه های پخت شده در مایکروفر کاهش می یابد. همچنین نمونه های پخت شده در مایکروفر در زمان کمتر و با صرف انرژی کمتری نسبت به نمونه های پخت شده در کوره، به درصد مشابهی از فاز اسپینل رسیدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Microstructure Evaluation of Al-Mg-Sic Composite through Sintering by Microwave and Electrical Furnace

چکیده [English]

Spinel refractory has received much interest in industry because of combined ultra good chemical resistance to alkaline salts, high refractoriness and high mechanical strength. In this study samples which were containing Alumina and Magnesia (mole ratio 1-1), prepared in order to formation of spinel phase. In the next Step, the first group of samples was sintered in a 2.45GHz Kitchen Microwave for 30 minutes and the others (group 2, 3 and 4) were sintered in an electrical furnace, where second and third groups were heated for 1 hour, at 1350˚C and 1400˚C, respectively and the last ones was sintered at 1400˚C for 2 hours. Due to low loss factor of Alumina and Magnesia at low temperatures, a silicon carbide substrate was used to improve heating during Microwave sintering. Also, the effect of adding silicon carbide on the sintering of samples was investigated. Results showed that the density of sintered samples in electrical furnace were enhanced by increasing silicon carbide content, in contrast with, density of the Microwave sintered samples were decreased. It was seen, the first group reached to the same amount of spinel in a shorter time by consuming lower energy in comparison with other groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Microwave
  • Sinter
  • Spinel
  • Electrical Furnace