نوع مقاله : مقاله یادداشت پژوهشی

نویسنده

استادیار

چکیده

در این تحقیق تغییر ساختار خاک نفلین سیانیت که متشکل از دو مینرال نفلین و میکرو کلین است با استفاده از دو روش هیدروترمال و آسیاب به ترتیب در حضور 2% مولی سود(NaNeph) و 30% وزنی آهک(CaNeph) بررسی شد. طبق مطالعات پراش اشعه ایکس و طیف رامان، ساختار مایکروکلین در نمونه فراوری شده با آهک (CaNeph)پایدارتر شده و ساختار نفلین تا حدودی تخریب می شود ولی در نمونه فراوری شده با سود، (NaNeph) پیک های اصلی مشخصه مینرال نفلین در 28 درجه نسبت به نمونه (CaNeph) حفظ می شود. در) (CaNeph به دلیل آسیاب شدن به مدت سه ساعت و ورود عناصر قلیائی خاکی به ساختار حلقوی، نظم ساختاری حلقه های آلومینا سیلیکاتی طبق نتیاج طیف سنجی رامان نسبت بهNeph بالاتر است. در نهایت از هر سه نمونه نفلین در ترکیب شیشه با ترکیب شیمیایی6 wt% Al2O3 -65.5 wt.% SiO2- 13 wt.% Na2O-16wt% CaO استفاده شد. مقدار نفلین مورد مصرف در تهیه شیشه حدود 25 تا 38 درصد وزنی ( بسته به ترکیب نهایی) استفاده شد. تفاوت رفتار حرارتی شیشه های GCaNephوGNaNeph و GNeph با DTA مقایسه شد. دمای انتقال به شیشه در نمونه های GCaNeph وGNaNeph نسبت به نمونه بدون فراوری به ترتیب 37و 25 درجه سانتی گراد افزایش یافت. مقاومت شیمیایی شیشه های GCaNephوGNaNeph در کار حاضر 4 برابر بیشتر از GNeph است. تراکم ساختار شیشه GCaNeph به نسبت g/cm3 GNeph 0.9 بیشتر است

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation of Glass Preparation by using Processed Nepheline Syenite from kaleibar area

نویسنده [English]

  • aida faeghinia

prof.ass

چکیده [English]

Abstract: In this study, the structure of Nephline (Neph) (including two minerals, syenite and microcline) was studied, using hydrothermal and milling methods by the 2.% mol. soda (NaNeph) and 30 wt.% lime(CaNeph), respectively. According to the X-ray diffraction and Raman spectra, the structure of the microcline phase in the (CaNeph) sample remained stable but the structure of Nepheline was somewhat degraded. The main characteristic XRD peaks of Syenite in the NaNeph sample at 28 º stayed compared to the CaNeph one. According to Raman spectroscopy the structural order of alumina-silicate rings in CaNeph sample was higher than Neph due to the milling and entering of the alkaline earth elements into the ring structure .Finally, Nepheline bearing glass samples with chemical composition of 6 wt% Al2O3 -65.5 wt.% SiO2- 13 wt.% Na2O- CaO 16.wt% were used. The amounts of used Nepheline in the glasses compositions were 25 to 38% by weight (depending on the final composition). The glass transition temperatures were 25 ,37 º C increased in GCaNeph and GNaNeph samples respectively. The chemical resistance of GCaNeph and GNaNeph glasses in the present work was 4 times higher than GNeph. The density of GCaNeph glass in the present work was 0.9 g/cm3 higher than GNeph.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nepheline
  • glass
  • processing
  • structure