نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پلیمر

2 عسلویه، منطقه آزاد اقتصادی پارس جنوبی، مجتمع پتروشیمی جم، واحد تحقیق و توسعه

3 تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشکده فرایند، گروه پلاستیک

چکیده

 این پژوهش با دیدگاه تأثیر کمک­فرآیندهای پلیمری گوناگون بر پدیده چسبش- لغزش در آمیزه­های پلی­اتیلنی انجام شده است. در فرآیند اکستروژن پلیمرهای گرمانرم هم­چون پلی­اتیلن­ها برای این­که محصولات مناسب و کارامدی مانند پوشش‌های سیمی، لوله­ها، بطری­ها، و فیلم­ها تهیه شود، مطلوب است که محصولات نهایی، سطوحی صاف و صیقل داشته باشند. هم­چنین در صنعت نیاز است که سرعت فرآیند اکستروژن تا حد ممکن بالا و فشار این فرآیند تا حد ممکن پایین باشد تا بتوان بیشترین استفاده را از ماشین آلات فرآیندی داشت و در نتیجه هزینه­های فرآیندی را تا حد امکان کاهش داد. در این پژوهش ابتدا، مستربچ­های MBM و MBR (دارای 35-40% دوده) به پودر پلی­اتیلن با چگالی زیاد (PE100) اضافه شد و اثر آن­ها بر کاهش پدیده ویسکوالاستیکی تأیید شد. در مرحله بعد، سه نوع کمک­فرآیند با اسامی تجاری Viton، Fx و Daikin با غلظت­های ppm 50، 100 و 150 برای کاهش پدیده یادشده به آمیزه­های PE100MBR و PE100MBM اضافه شد. آزمون رئومتری لوله مویین بصورت کمّی مشخص نمود که پدیده چسبش - لغزش چه تغییراتی داشته است. آزمون­ ریزبینی نیز به­طور کیفی تغییرات رخ داده در محصول اکسترودشده را نمایش داد. آزمون گشتاورسنجی نیز اثر کمک­فرآیندها را بر آمپر و انرژی مصرف­شده دستگاه تعیین نمود. در نهایت، به­دلیل اهمیّت کاهش انرژی در فرآیند و هم­چنین بهبود کیفیت محصول نهایی، نمونه­هایی با این ویژگی­ها تولید شد. با توجه به ساختار کمک­فرآیندهای پلیمری که برپایه فلئوروالاستومر و هایپربرنچ­ها می­باشند، مشخص شد که با افزودن این مواد باعث بهبود فرآیندپذیری و هم­چنین تسهیل آن شده است و در آخر ظاهر محصول صاف­تر و صیقل­تر شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of carbon black masterbatch and polymer process aids based on fluoroelastomer and hyper branch polymers on melt fracture of bimodal polyethylene

نویسندگان [English]

  • Pedram Manafi 1
  • Reza Rashedi 2
  • Ismail Ghasemi 3
  • Kamal Afzali 2

1 Department of Polymer Engineering and Color Technology, Amirkabir University of TechnologyTehran, Iran

2 Research and Development Center, Jam Petrochemical Company, South Pars Special Economic Zone (Asalouyeh), Iran

3 Iran Polymer & Petrochemical Institute (IPPI), Tehran, Iran

چکیده [English]

This research has been conducted with the view of the effect of various polymeric processing aids (PPA) on the stick-slip phenomenon in polyethylene compounds. In the extrusion process of thermoplastic polymers, such as polyethylene, for proper and efficient products like wire coatings, pipes, bottles, and films, it is desirable that the final products, gain a smooth surfaces and be polished. In the industry, it is also necessary that the rate of extrusion process is as high as possible, dislike the pressure of this process is as low as possible, so that it can be used for the most part from process machines and thus reduce process costs so much as practical. In this study, MBM and MBR masterbatches (containing 35-40% carbon black) were added to high density polyethylene powder (PE100) and the effect of these masterbatches on the reduction of viscoelastic phenomenon was confirmed. In the next step, three types of PPA with commercial names of Viton, Fx and Daikin with concentrations of 50, 100 and 150 ppm were added to the PE100MBR and PE100MBM compounds to reduce the melt fracture of the samples. The capillary rheometry test determined the quantity changes in the stick-slip phenomenon. The microscopy test also showed qualitatively the changes that occurred in the extrudates. The torque meter test also determined the effect of the PPA on the ampere and the energy consumed by the extruder. Finally, samples were produced with these features due to the importance of reducing energy in the process as well as improving the quality of the extrudates. Depending on the structure of the fluoroelastomer and hyper branch polymers, it has been found that adding these kind of materials has improved processability, and finally the appearance of the product is smoother and polished.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bimodal high density polyethylene
  • carbon black masterbatch
  • polymeric processing aids
  • melt fracture
  • rheology
1. Tordella J. P., "Extrusion of polytetrafluoroethylene at temperatures above the normal melting point," ed: Google Patents, 1957.
[2]           Ansari M., Mitsoulis E.,Hatzikiriakos S. G., "Capillary extrusion and swell of a HDPE melt exhibiting slip," Advances in Polymer Technology, 32, 2013.
[3]           Koopmans R., Den Doelder J.,Molenaar J., Polymer melt fracture, CRC Press, 2010.
[4]           Ansari M., Inn Y. W., Sukhadia A. M., DesLauriers P. J.,Hatzikiriakos S. G., "Wall slip of HDPEs: Molecular weight and molecular weight distribution effects," Journal of Rheology, 57, 927-948, 2013.
[5]           Kulikov O., Hornung K.,Wagner M., "Silanols cured by borates as lubricants in extrusion of LLDPE. Impact of elasticity of the lubricant on sliding friction," Rheologica acta, 46, 741-754, 2007.
[6]           Wang J., Kontopoulou M., Ye Z., Subramanian R.,Zhu S., "Chain-topology-controlled hyperbranched polyethylene as effective polymer processing aid (PPA) for extrusion of a metallocene linear-low-density polyethylene (mLLDPE)," Journal of Rheology, 52, 243-260, 2008.
[7]           Bigio D., Meillon M. G., Kharchenko S., Morgan D., Zhou H., Oriani S., Macosko C.,Migler K., "Coating kinetics of fluoropolymer processing aids for sharkskin elimination: The role of droplet size," Journal of non-newtonian fluid mechanics, 131, 22-31, 2005.
[8]           Bigio D., Meillon M. G., Kharchenko S. B., Morgan D. C., Zhou H., Oriani S., Macosko C.,Migler K. D., "Coating Kinetics of Fluoropolymer Process Aids for Sharkskin Elimination: The Role of Domain Size," 2016.
[9]           Blong T.,Duchesne D., "Atiblock/processing-aid interferences," Plast Comp, 13, 50-2, 1990.
[10]         Rudin A., Worm A.,Blacklock J., "Fluorocarbon Elastomer Aids Polyolefin Extrusion," Plastics Engineering, 42, 63-66, 1986.
[11]         Yang X., Ishida H.,Wang S.-Q., "Wall slip and absence of interfacial flow instabilities in capillary flow of various polymer melts," Journal of Rheology, 42, 63-80, 1998.
[12]         Ansari M., Hatzikiriakos S. G., Sukhadia A. M.,Rohlfing D. C., "Melt fracture of two broad molecular weight distribution high‐density polyethylenes," Polymer Engineering & Science, 52, 795-804, 2012.
[13]         Brochard F.,De Gennes P., "Shear-dependent slippage at a polymer/solid interface," Langmuir, 8, 3033-3037, 1992.
[14]         Mhetar V.,Archer L., "Slip in entangled polymer melts. 2. Effect of surface treatment," Macromolecules, 31, 8617-8622, 1998.
[15]         Joseph D. D., "Steep wave fronts on extrudates of polymer melts and solutions: lubrication layers and boundary lubrication," Journal of non-newtonian fluid mechanics, 70, 187-203, 1997.
[16]         Joshi Y. M., Lele A. K.,Mashelkar R., "Molecular model for wall slip: Role of convective constraint release," Macromolecules, 34, 3412-3420, 2001.
[17]         Benbow J.,Lamb P., "New aspects of melt fracture," Polymer Engineering & Science, 3, 7-17, 1963.
[18]         Den Otter J., Wales J.,Schijf J., "The velocity profiles of molten polymers during laminar flow," Rheologica Acta, 6, 205-209, 1967.
[19]         Larson R. G., "Instabilities in viscoelastic flows," Rheologica Acta, 31, 213-263, 1992.
[20]         Ramamurthy A., "Wall slip in viscous fluids and influence of materials of construction," Journal of Rheology, 30, 337-357, 1986.
[21]         Kalika D. S.,Denn M. M., "Wall Slip and Extrudate Distortion in Linear Low‐Density Polyethylene," Journal of Rheology, 31, 815-834, 1987.
[22]         Cook D., Cooke R.,Rudin A., "Use of Chilled Die Lips to Improve Production Rates in Extrusion of PE," International Polymer Processing, 4, 73-77, 1989.
[23]         Hatzikiriakos S. G., "Wall slip of linear polyethylenes and its role in melt fracture," 1991.
[24]         Anastasiadis S. H.,Hatzikiriakos S. G., "The work of adhesion of polymer/wall interfaces and its association with the onset of wall slip," Journal of Rheology, 42, 795-812, 1998.