نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی مواد تبریز، ایران

2 دانشکده صنعتی سهند، دانشکده مهندسی مواد، تبریز، ایران

3 دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی مواد ، تبریز، ایران

چکیده

تاثیر افزودن مس (حدود 5 درصد وزنی) برریزساختار و سختی فولاد زنگ نزن مارتنزیتی (AISI 410s) بوسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی، میکروسکوپ الکترونی عبوری- روبشی و سختی سنجی ویکرز مورد بررسی قرار گرفته و رفتار پادمیکروبی آن بر اساس استاندارد JIS Z 2801:2000 بر علیه باکتری اشرشیاکلی -یکی از باکتری های عامل بیماری انسان- ارزیابی شد. پس از عملیات آستنیته کردن در دمای C° 1050 درون حمام نمک و کوئنچ در روغن، ریزساختار دوفازی مارتنزیت-فریت در تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی فولاد AISI 410s مشاهده شد. افزودن مس به این فولاد (AISI 410s-Cu) سبب حذف فریت و تشکیل ساختار کاملا مارتنزیتی می‌شود. ساختار مارتنزیتی دارای رسوبات غیرهمگن مس نیز هست که در دمای بالا و در مرز دانه‌های آستنیت اولیه تشکیل می‌شوند و وجود آنها برابر تعادل فازی FCC+(Cu) در دمای آستنیته توجیه می‌گردد. پیرسازی فولادهای آستنیته و کوئنچ شده در سه دمای 500، 600 و 700 (C°) و به مدت زمان ثابت یک ساعت درون حمام نمک انجام گرفت. نتایج نشان داد که پیرسازی در دمای C° 500 سبب افزایش سختی فولاد 410s به میزان 30 ویکرز شده ولی سختی فولاد AISI 410s-Cu به میزان 100 ویکرز افزایش می‌یابد. پیرسازی در دماهای 600 و 700 (C°) سبب کاهش سختی می‌شود. تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری و آنالیزهای شیمیایی دقیق، تشکیل رسوبات ریز غنی از مس در فولاد AISI 410s-Cu  پیرشده در دمای C°500  را نشان داد. این رسوبات علاوه بر رسوبات مس اولیه بوده و سبب افزایش سختی می‌شوند. پیرسازی در دماهای بالاتر سبب رشد رسوبات و تغییر مورفولوژی آنها شده و اثر استحکام بخشی آنها را کم می‌کند. نتایج آزمون پادمیکروبی نشان دهنده عدم خاصیت پادمیکروبی در فولاد AISI 410s و در مقابل آن خاصیت پادمیکروبی قوی در فولاد  AISI 410s-Cu در برابر باکتری اشرشیاکلی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Copper Addition on the Microstructure, Hardness and Antibacterial Properties of Martensitic Stainless Steel (410s)

نویسندگان [English]

  • Mehdi Bahmani Oskooee 1
  • syamak Hossein Nedjad 2
  • Ahad Samadi 3

1 Sahand University of Technology, Department of Materials Engineering, Tabriz, Iran

2 Sahand University of Technology, Department of Materials Engineering, Tabriz, Iran.

3 Sahand University of Technology, Department of Materials Engineering, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Effect of Cu addition (5 wt.% ) on the microstructure, hardness and antibacterial properties of the martensitic stainless steel (AISI 410s ) was investigated by means of scanning electron microscopy (SEM), scanning transmission electron microscopy (STEM) and hardness measurement. Antibacterial performance was evaluated according to JIS Z 2801:2000 against Escherichia coli (E. coli) bacteria, the common pathogen of human disease. After austenitization treatment at 1050 °C in a salt bath and oil quenching, the AISI 410s steel showed dual phase martensite-ferrite microstructure. Addition of about 5 wt.% Cu eliminated ferrite and led to a fully martensitic microstructure in the quenched condition. The latter associated with primary Cu precipitates formed during austenitization treatment. Aging treatment of the quenched steels was carried out at 500-700 °C for one hour in a salt bath. Transmission electron microscopy (TEM) revealed the formation of fine, Cu-rich precipitates in aged Cu-bearing stainless steel (AISI 410s-Cu). After aging for one hour at 500 °C, hardness of AISI 410s steel increased for 30 HV while that of AISI410s-Cu steel increased for about 100 Hv. AISI 410s steel represented no antibacterial performance against the E. coli bacteria but hopefully AISI 410s-Cu stainless steel exhibited strong antibacterial performance. Both of the primary and aging Cu precipitates are thought to release Cu ions to biological environment which act toxically against the E. coli bacteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stainless Steel
  • Antibacterial
  • Precipitate
  • Cu ions
  • Age Hardening
1. M. V. Boniardi and A. Casaroli, Stainless Steels. Brescia: Lucefin, 2014.
2. M. Niinomi, “Recent metallic materials for biomedical applications,” Metallurgical and Materials Transactions A, vol. 33, no. 3, pp. 477–486, 2002.
3. K. H. Lo, C. H. Shek, and J. K. L. Lai, “Recent developments in stainless steels,” Materials Science and Engineering R: Reports, vol. 65, pp. 39–104, 2009.
4. E. P. Ivanova, K. Bazaka, and R. J. Crawford, “Metallic biomaterials: types and advanced applications,” New functional biomaterials for medicine and healthcare, woodhead, pp. 121–147, 2014.
5. G. L. Winters and M. J. Nutt, Stainless Steels for Medical and Surgical Applications. ASTM International, 2003.
6. K. R. Sreekumari, Y. Sato, and Y. Kikuchi, “Antibacterial metals - A viable solution for bacterial attachment and microbiologically influenced corrosion,” Materials  Transactions, vol. 46, no. 7, pp. 1636–1645, 2005.
7. Z. G. Dan, H. W. Ni, B. F. Xu, J. Xiong and P. Y. Xiong, “Microstructure and antibacterial properties of AISI 420 stainless steel implanted by copper ions”, Thin Solid Films, vol. 492, no. 1-2. pp. 93-100, 2005.
8. Y. Xuan, C. Zhang, N. Fan, and Z. Yang, “Antibacterial Property and Precipitation Behavior of Ag-Added 304 Austenitic Stainless Steel,” Acta Metallurgica Sinica, vol. 27, no. 3, pp. 539–545, 2014.
9. K.-H. Liao, K.-L. Ou, H.-C. Cheng, C.-T. Lin, and P.-W. Peng, “Effect of silver on antibacterial properties of stainless steel,” Applied Surface Science, vol. 256, no. 11, pp. 3642–3646, 2010.
10. M. I. Baena, M. C. Marquez, V. Matres, J. Botella and A. Ventosa, “Bactericidal activity of copper and niobium alloyed austenitic stainless steel”, Current Microbiology, vol. 53, no. 6, pp. 491-495, 2006.
11. Y. Junping and L. Wei, “Antibacterial 316L Stainless Steel Containing Silver and Niobium,” Rare Metal Materials and Engineering, vol. 42, no. 10, pp. 2004–2008, 2013.
12. J. D. Visurraga, C. Gutiérrez, C. Von Plessing, and A. García, “Metal nanostructures as antibacterial agents,” Science against Microbial Pathogens: Communicating Current Research and Technological Advances, pp. 210–218, 2011.
13. J. a Lemire, J. J. Harrison, and R. J. Turner, “Antimicrobial activity of metals: mechanisms, molecular targets and applications,” Nature reviews. Microbiology, vol. 11, no. 6, pp. 371–384, 2013.
14. D. Isheim, S. Vaynman, M. E. Fine, and D. N. Seidman, “Copper-precipitation hardening in a non-ferromagnetic face-centered cubic austenitic steel,” Scripta Materialia, vol. 59, no. 12, pp. 1235–1238, 2008.
15. J. W. Bai, P. P. Liu, Y. M. Zhu, X. M. Li, C. Y. Chi, H. Y. Yu, X. S. Xie, and Q. Zhan, “Coherent precipitation of copper in Super304H austenite steel,” Materials Science and Engineering A, vol. 584, pp. 57–62, 2013.
16. M. Murayama, K. Hono, and Y. Katayama, “Microstructural evolution in a 17-4 PH stainless steel after aging at 400 °C,” Metallurgical and Materials Transactions A, vol. 30A, pp. 345–353, 1999.
17. H. R. Habibi Bajguirani, “The effect of ageing upon the microstructure and mechanical properties of type 15-5 PH stainless steel,” Materials Science and Engineering A, vol. 338, pp. 142–159, 2002.
18. L. Couturier, F. De Geuser, M. Descoins, and A. Deschamps, “Evolution of the microstructure of a 15-5PH martensitic stainless steel during precipitation hardening heat treatment,” Materials & Design, vol. 107, pp. 416–425, 2016.
19. E. Kozeschnik, “Thermodynamic prediction of the equilibrium chemical composition of critical nuclei: Bcc Cu precipitation in α-Fe,” Scripta Materialia, vol. 59, no. 9, pp. 1018–1021, 2008.
20. G. Stechauner and E. Kozeschnik, “Thermo-kinetic modeling of Cu precipitation in α-Fe,” Acta Materialia, vol. 100, pp. 135–146, 2015.
21.  مهدی بهمنی اسکویی، "تاثیر رسوب گذاری مس بر ریزساختار، سختی و خواص پادمیکروبی فولاد AISI 410s"، پایان نامه دکتری، دانشگاه صنعتی سهند، 1396.
22.  M. B. Oskooee, S. Hossein Nedjad, A. Samadi and E. Kozeschnik, “Cu-bearing, martensitic stainless steels for applications in biological environments”, Materials and Design, vol. 130, pp. 442–451, 2017.
23. G.F. Brooks, K. C. Carroll, J. S. Butel, S. A. Morse and T. A. Mietzner, Jawetz, Melnick, & Adelberg’s Medical Microbiology, 26th ed. MacGraw-Hill, 2013.
24. Q. Ran, J. Li, Y. Xu, X. Xiao, H. Yu, and L. Jiang, “Novel Cu-bearing economical 21Cr duplex stainless steels,” Materials and Design, vol. 46, pp. 758–765, 2013.
25. P. J. Othen, M. L. Jenkins, and G. D. W. Smith, “High-resolution electron microscopy studies of the structure of Cu precipitates in α-Fe,” Philosophical Magazine A, vol. 70, no. 1, pp. 1–24, 1994.
26. H. R. Habibi, “Atomic structure of the Cu precipitates in two stages hardening in maraging steel,” Materials Letters, vol. 59, no. 14–15, pp. 1824–1827, 2005.
27. R. Monzen, M. L. Jenkins, and A. P. Sutton, “The bcc to 9R martensitic transformation of Cu precipitates and the relaxation process of elastic strains in an Fe-Cu alloy,” Philosophical Magazine A, vol. 80, no. 3, pp. 711–723, 2000.
28. A. Ghosh, B. Mishra, S. Das, and S. Chatterjee, “An ultra low carbon Cu bearing steel: Influence of thermomechanical processing and aging heat treatment on structure and properties”, Materials Science and Engineering A, vol. 374, 1–2, pp. 43–55, 2004.
29. R. Monzen, M. Iguchi, and M. L. Jenkins, “Structural changes of 9R copper precipitates in an aged Fe-Cu alloy,” Philosophical Magazine Letters., vol. 80, no. 3, pp. 137–148, 2000.
30. H. R. Habibi Bajguirani, C. Servant, and G. Cizeron, “TEM investigation of precipitation phenomena occurring in PH 15-5 alloy,” Acta Metallurgica, Materialia, vol. 41, no. 5, pp. 1613–1623, 1993.
31. G. Grass, C. Rensing, and M. Solioz, “Metallic copper as an antimicrobial surface,” Applied and Environmental Microbiology, vol. 77, no. 5, pp. 1541–1547, 2011.