نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان ، گروه شیمی, فراهان, ایران

چکیده

   در این تحقیق  سنتز و بررسی تاثیر آلومینیم نیترات بر میزان رسانایی هیدروژل نانو کامپوزیت رسانا , با استفاده از منومر آکریلیک اسید و   نانولوله های کربن  مورد بررسی قرار گرفته است.به این منظور از طریق پیوندزنی مونومر آکریلیک اسید  پایه آب با مقادیر بهینه برای رسیدن به یک هیدروژل با ظرفیت تورمی جذب آب بالا سنتز شد. واکنش پلیمریزاسیون در محیط آبی و در حضور آغازگر آمونیوم پرسولفات و شبکه ساز متیلن بیس آکریل آمید انجام گرفت. مکانیسم فرضی برای تشکیل هیدروژل پیشنهاد و  اتصالات ساختاری و مورفولوژی آن توسط دستگاههای FTIR و SEM  تایید شد. نتایج بدست آمده نشان داد هیدروژل سنتز شده دارای ظرفیت جذب آب مقطر بوده و میزان رسانایی و هدایت الکتریکی در آن بوسیله نانو لوله کربنی تک جداره افزایش یافته و با افزودن نیترات آلومینیوم و سدیم فسفات ، رسانایی  به مقدار S/m60/19 گردیده است. در مرحله بعد ، میزان تورم هیدروژل در محلول های بافر   4و9  مورد بررسی قرار گرفت که در محیط قلیایی ، میزان جذب آب به عدد 921/0 در هر گرم حاصل گردید.                                        

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study on effect of aluminum nitrate on conductivity properties of hydrogel nanocomposite based on Acrylic acid/CNTs

نویسندگان [English]

  • Hassan FathinejadJirandehi
  • Mohammad Reza Javidfar

Islamic Azad University, Farahan Branch Department of Chemistry, Farahan, Iran.

چکیده [English]

In this research, synthesis and evaluation of aluminium nitrate on the conductivity of hydrogel nanocomposite had been studied using acrylic acid monomer and single-walled carbon nanotubes. For this purpose, the water-based acrylic acid-based monomer was synthesized with optimal amounts to achieve a high-water absorption capacity of a hydrogel. The polymerization reaction was carried out in an aqueous medium by ammonium persulfate as initiator and methylene bisacrylamide as cross-linker. The hypothetical mechanism proposed for the formation of the hydrogel and its structure was confirmed by SEM and FTIR instruments. Then water absorption and swelling behavior in buffer solutions were examined. The results  show that the synthesized hydrogels in water absorption capacity and conductance and electrical conductivity of single-walled carbon nanotube has increased by the addition of aluminium nitrate and sodium phosphate, conductivity is improved and 19.60m/S .the next step, the swelling rate of the hydrogel was investigated in buffer solutions of 4 and 9 that in the basic medium was 0.921 /g.

کلیدواژه‌ها [English]

  • conductive hydrogel nanocomposite
  • singel-walled carbon nano tubes
  • acrylic Acid