نویسندگان

دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

چکیده

 در این تحقیق، پوشش دهی پارچه های پلی استر دو بعدی و سه بعدی با پوشش نیکل به روش الکترولس به منظور تولیـد پوشـش هـای جـاذب امـواج راداری باند ایکس انجام گرفت. مورفولوژی، ضخامت پوشش، ترکیب شیمیایی پوشش، رسانایی و رفتار جذب امواج راداری آنها ارزیابی شد. با انجـام پوشـش دهی، رسانایی پارچه های دو بعدی و سه بعدی به ترتیب بـه 0/023 و 0/0043 سـانتیمتـر مربـع بـر اهـم افـزایش یافـت. بررسـی مورفولـوژی پوشـش توسـط میکروسکوپی الکترونی روبشی نشان داد که ذرات نیکل روی سطح الیاف دارای ساختارهای گنبدی شکل هستند. بررسی ریزساختاری پوشـش هـای پلـی اسـتری ساخته شده توسط توزیع انرژی طیفی اشعه ایکس نشان داد که مقدار نیکل بارگذاری شده %64/56 می باشد. مطالعه جذب امواج راداری پارچه های دو بعـدی و سه بعدی نشان داد هر دو آنها توانایی جذب بیش از 96/45 درصد امواج راداری باند ایکس (8-12گیگاهرتز) را دارند. ارزیابی ثبات های شستشویی، سایشـی و نوری پوششهای تهیه شده نشان داد که روش پوشش دهی الکترولس توانسته نیکل را به خوبی بر روی الیاف تثبیت کند به گونه ای که پارچه هـای رسـانای تولیـد شده مقاومت بالایی در برابر این عوامل محیطی از خود نشان می دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Using Nickel Based Conductive Coatings in the Radar Wave Absorbers With Salisbury Screen Structure

نویسندگان [English]

  • Izadyar Ebrahimi
  • Abbas Besharati-Seidani

Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

 In this study, two- and three-dimensional polyester fabrics were coated with nickel via electroless plating
method in order to produce X-band radar absorbing coatings. Morphology, thickness, coating composition, conductivity
and radar absorption behavior of them were evaluated. After coating, the conduction of two- and three-dimensional
fabrics was increased to 0.023 and 0.0043 cm
2/Ω, respectively. Checking the morphology of the coatings by scanning
electron microscopy showed that the nickel particles on the surface of fibers have the dome-shaped structures.
Microstructure investigation of fabricated polyester coatings by X-ray spectral energy distribution showed that the
amount of loaded nickel is 64.56%. The study of the radar absorption behavior of two- and three-dimensional coatings
showed that the both of them can absorb more than 96.45% X-band radar waves (8-12 GHz). The investigation of the
washing, rubbing and light fastness of fabricated coatings showed that electroless plating method can fix nickel on the
surface of fibers well so that these coatings show high stability against these environmental factors.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electroless plating
  • Conductive Fibers
  • Nickel
  • Salisbury screen
  • Radar
 1. Saville, P., Review of radar absorbing materials, Defence R&D Canada – Atlantic, (2005).
2. Ramana Rao, J.V., Introduction to camouflage and deception, Defence Research & Development Organisation, Ministry of Defence, (1999).
3. Salisbury, W.W., Absorbent body for electromagnetic waves, US Patent 2599944. (1952).
4. Fante, R.L. and McCormack, M.T., Reflection properties of the Salisbury screen, IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 36 (1988) 1443-1454.
5. Lu, Y., Electroless copper plating on 3- mercaptopropyltriethoxysilane modified PET fabric challenged by ultrasonic washing, Applied Surface Science, 225 (2009) 8430-8434.
6. Rounghui, G., A study of optimizing processes for metalized textile design application, PHD Thesis, Hong Kong  Polytechnic University, Institute of Textiles and Clothing, (2010).
7. Guo, R.H., Jiang, S.Q., Yuen, C.W.M. and Ng, M.C.F., Microstructure and electromagnetic shielding effectiveness of electroless Ni-P plated polyester fabric, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 20 (2009) 735-740.
8. Zeng, W. and Tan, S.T., Preparation and EMI shielding properties of nickel coated PET fiber filled epoxy composites, Polymer Composites, 27 (2006) 24-29.
9. Yuen, C.W.M., Jiang, S.Q., Kan, C.W. and Tung, W.S., Influence of surface treatment on the electroless nickel plating of textile fabric, Applied Surface Science, 253 (2007) 5250-5257.
10. AATCC Test Method 76-2000, Electrical Surface Resistivity of Fabrics, American Association of Textile Chemists and Colorists (AATCC) Test Methods and Procedures, USA, 85 (2004) 101-102.
11. ISO Test Method 105-B01, Textiles-Tests for colour fastness Colour fastness to light: Daylight, the international organization for standardization (ISO), (1994).
12. Jiang, S.X. and Guo, R.H., Electromagnetic shielding and corrosion resistance of electroless Ni–P/Cu–Ni multilayer plated polyester fabric, Surface and Coating Technology, 205 (2011) 4274-4279.
13. Rajaguru, J.C., Au, C. and Duke, M., Study of electroless nickel plating on PerFactoryTM rapid prototype model, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 55 (2012) 782-789.