نویسنده

merc, merc

چکیده

در این پژوهش کامپوزیت‌های آلومینا-آهن به منظور ایجاد گرادیان ذرات آهن در زمینه آلومینا به روش ریخته‌گری دوغابی تهیه شد. مقدار آهن 5% وزنی انتخاب و برای ایجاد گرادیان از دو میدان مغناطیسی با بزرگی 8/0 و 08/0 تسلا استفاده شد. دوغاب‌ها با 70، 75 و 80 درصد وزنی ماده جامد و دو پراکنده‌ساز (دیسپرزنت) تهیه و تأثیر آنها بر ایجاد گرادیان آهن بررسی شد. نمونه‌ها در کوره مایکروویو به مدت 30 دقیقه در دماهای C˚1350 و C˚1450 و در دمای C˚1500 به مدت یک دقیقه در آرگون سینتر شدند. برخی از نمونه‌ها نیز در دمای 1485 درجه سانتی‌گراد به مدت دو ساعت در کوره تیوبی در آرگون سینتر شدند. نتایج تصاویر ظاهر نمونه‌ها و میکروسکوپ نوری از گرادیان آهن در نمونه‌های خام و سینتر شده نشان داد که استفاده از دیسپرزنت PCN با 70% ماده جامد تحت میدان مغناطیسی 08/0 تسلا بهترین نمونه از نظر توزیع آهن، چگالی (g/cm3 7/3) و استحکام (MPa 7/82) می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Slip Casting of Alumina-Fe Composite Under Magnetic Field

چکیده [English]

In this study, alumina-iron composites have been prepared by slip casting in order to provide gradient iron in alumina. 5 wt.% of iron was used under the magnetic fields by the magnitude of 0.8 and 0.08T. Two dispersants were examined as the dispersing agent using 70, 75 and 80 wt.% of solid loading in slips. Samples were sintered in a microwave oven at the temperature of 1350˚C and 1450˚C for 30 minutes, at 1500˚C for 1 minute, and in a conventional tube oven at the temperature of 1485˚C for 2 hours using argon gas. The apparent and optical microscope pictures of green and sintered samples revealed that using PCN and 70 wt.% of solid loading under the mild magnetic field results in the best sample regard as density (3.7 g/cm3), strength (82.7 MPa) and iron gradient.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alumina-Fe composite
  • Slip casting
  • Magnetic field
  • Gradient
  1. Pourbaferani, A. and Kiyani, A., Investigation of microwave absorption in CoFe2O4/Zn nano-composites, The 3rd Iran Electromagnetic Engineering Conference (CAM), (2014) 1-4.

 

  1. Pourbaferani, A., Fabrication of CoFe2O4 microwave absorber nano-composites and study on their structural, magnetical and microwave absorption properties, MSc Thesis, Isfahan industrial University, Islamic republic of Iran, (2013).

 

  1. Roh, J.S., Chi, Y.S. and Kang, T.J., Electromagnetic Shielding Effectiveness of Multifunctional Metal Composite Fabrics, Textile Research Journal, 78( 9) (2008) 825- 835.

 

  1. Chengwen, Q., Xu, J., Zhang, Z., Tian, L., Xiao, S., Liu, Y. and Xu, P., Magnetic properties and microwave absorption properties of carbon fibers coated by Fe3O4 nanoparticles, Journal of Alloys and Compounds, 506 (2010) 93-97.