نویسندگان

دانشگاه تهران، مهندسی متالورژی و مواد، تهران، ایران.

چکیده

در این پژوهش، عملکرد فتوکاتالیستی پودرهای کامپوزیتی نانوساختار Fe-39 %FeS سنتز شده به روش مکانوترمال مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا مخلوط پودری Fe و S با نسبت اتمی آهن به گوگرد برابر 1:2 تحت فعال‌سازی مکانیکی قرار گرفت و سپس به مدت دو ساعت در دمای 850 درجه‌ سانتی‌گراد عملیات حرارتی شد. به منظور مشخصه‌یابی پودر سنتز شده از آنالیزهای پراش پرتو ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FESEM) و طیف‌سنج مرئی – فرابنفش (UV-vis spectroscopy) بهره برده شد. نتایج XRD سنتز موفق ساختار کامپوزیتی Fe-FeS را نشان داد. تصاویر FESEM نیز ذرات پودری با اندازه کمتر از دو میکرون را پس از عملیات حرارتی نمایش می‌دهد. هم‌چنین در بررسی فتوکاتالیستی، تاثیر pH به عنوان عامل موثر بررسی شد. نتایج نشان داد که در محیط‌های بازی میزان تخریب متیلن بلو بیشتر از محیط‌های اسیدی و خنثی است که در مورد pH برابر 11 پس از تابش 195 دقیقه نور مرئی 91 درصد از متیلن بلو مورد تخریب قرار گرفت. علاوه بر این نتایج بررسی‌های سینتیکی نیز نشان داد که فرآیند تخریب فتوکاتالیستی در ابتدا (75-0 دقیقه) از مدل درجه اول پیروی ولی با گذشت زمان با تغییر سازوکار از مدل درجه دوم پیروی می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Kinetic Study on the Effect of PH in the Photocatalytic Degradation of Methylene Blue With Fe-FeS Nanocomposite Powder

نویسندگان [English]

 • Hasan Esmaili
 • Saeed Sheibani
 • Fereshteh Rashchi

University of Tehran, School of Metallurgy and Materials Engineering, Tehran, Iran.

چکیده [English]

 In this paper, photocatalytic activity of mechanothermally synthesized Fe-39%FeS nanostructured
composite powder is investigated. Fe and S powders mixture with atomic ratio of 2:1 (Fe:S) is mechanically activated
and then heat treated at 850
C for 2 h. X-ray diffraction (XRD), Field Emission Scanning Electron Microscopy
(FESEM) and UV-vis spectroscopy are applied for characterization of composite powder. XRD results are shown that
Fe-FeS powder was synthesized successfully. FESEM images showed that powder with the size of less than 2 μm is
formed after heat treatment. Also, the effect of pH as an effective factor is investigated. It can be seen that the
degradation efficiency in basic solution is higher than acidic and neutral solution. Dyes degradation reached to 91%
after 195 min irradiation of visible light in pH=11. In addition, kinetic study showed that the photocatalytic dedradation
is initially (0-75 min) followed by first order model and after that the mechanism is possibly changed to the second
order model.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • photocatalyst
 • Composite
 • Nanostructure
 • Fe-FeS
 • Kinetics
 • pH
 1. Guillard, C. and Lechheb, H., Influence of chemical structure of dyes, of pH and of inorganic salts on their photocatalytic degradation by TiO2 comparison of the efficiency of powder and supported TiO2, Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 158 (2003) 27–36.
 2. Pelaez, M., A review on the visible light active titanium dioxide photocatalysts for Environmental applications, Applied Catalysis B: Environmental, 125 (2012) 331-349.
 3. Dutta, A.K. and Maji, S.K., Synthesis of FeS and FeSe Nanoparticles from a Single Source Precursor: A Study of Their Photocatalytic Activity, Peroxidase-Like Behavior, and Electrochemical Sensing of H2O2, ACS Applied Materials & Interfaces, 4 (2012) 1919-1927.
 4. Hoffmann, M.R., Martin, S.T., Choi, W. and Bahenemann, D.W., Environmental application of semiconductor photocatalysis, Chemical Reviews, 95 (1995) 69–96.
 5. Dutta, A.K. and Maji, S.K., Synthesis of FeS and FeSe Nanoparticles from a Single Source Precursor: A Study of Their Photocatalytic Activity, Peroxidase-Like Behavior, and Electrochemical Sensing of H2O2, ACS Applied Materials & Interfaces, 4 (2012) 1919-1927.
 6. Maji, S.K. and Dutta, A.K., Synthesis and characterization of FeS nanoparticles obtained from a dithiocarboxylate precursor complex and their photocatalytic, electrocatalytic and biomimic peroxidase behavior, Applied Catalysis, 419-420 (2012) 170-177.
 7. Feng, H. and Si, P.Z., Large scale synthesis of FeS coated Fe nanoparticles as reusable magnetic photocatalysts, Frontiers of Materials Science, 7 (2013) 308-311.
 8. Soori, M., Zarezadeh, K., Sheibani, S. and Rashchi, F., Mechano-chemical processing and characterization of nano-structured FeS powder, Advanced Powder Technology, 27 (2016) 557-563.
 9. Suryanarayana, C., Progress in Materials Science, Mechanical Alloying and Milling46 (2001) 1-184.
 10. عطائی، ا.، شیبانی، س.، خیاطی، غ. ر.، اسدی کوهنجانی، س.، آلیاژ سازی و فعال سازی مکانیکی، فناوری تهیه نانو مواد، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران، 1385.
 11. Kuo, S. and Lotse, E.G., Kinetics of phosphate adsorption by calcium carbonate and Ca-kaolinite, Soil Science Society of America Journal, 36 (1972) 725–729.
 12. Griffin, R.A. and Jurinak, J.J., Kinetics of the phosphate interaction with calcite, Soil Science Society of America Journal, 38 (1974) 75–79.
 13. Kumar, K.V. and Porkodi, K., Constrain in solving Langmuir- hinselwood kinetic expression for the photocatalytic degradation of Auramine O aqueous solutions by ZnO catalyst, Dyes and Pigments, 75 (2007) 246-249.
 14. Guinier, A. and Dexter, D.L., X-Ray Studies of Materials, Interscience Publishers, 1963.
 15. Mustafa, S. and Misbahud, D., Sorption Mechanism of Cadmium from Aqueous Solution on Iron Sulphide, Chinese Journal of Chemistry, 28 (2010) 1153-1158.
 16. Lachheb, H., Puzenat, E., Houas, A., Ksibi, M., Elaloui, E., Guillard, C. and Herrmann, J.M., Photocatalytic degradation of various types of dyes (Alizarin S, Crocein Orange G, Methyl Red, Congo Red, Methylene Blue) in water by UV-irradiated titania, Applied Catalysis B:, 39 (2002) 75-90.