نویسندگان

1 پژوهشگاه مواد و انرژی، پژوهشکده نانو و مواد پیشرفته ،کرج، ایران .

2 پژوهشگاه مواد و انرژی، پژوهشکده انرژی ،کرج، ایران.

چکیده

 وجود نیترات در آب آشامیدنی یکی از مشکلات محیط زیستی بزرگ در چند دهه اخیر بوده است. برای حذف این ترکیب روشهای گوناگونی تاکنون ارائه شده است که در این مطالعه روش جذب با توجه به سهولت استفاده، سادگی و صرفه اقتصادی، بیشتر مورد بحث خواهد بود. در میان انواع جاذب ها، جاذب های کربنی به دلیل داشتن تخلخل زیاد، روش تهیه ساده و پایدرای شیمیایی به عنوان جاذب هایی مناسب برای این منظور استفاده می شوند که البته با توجه به ماهیت این جاذب ها و ساختار آنیون نیترات، جذب بهتر نیترات توسط جاذب های کربنی با انجام عملیات اصلاح سطح صورت می پذیرد. برای اصلاح سطح این جاذب ها روش های متعددی وجود دارد که در این مقاله مروری انواع این روش ها بیان می شود و پرکاربردترین و موثرترین آنها به تفصیل توضیح داده می شود 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Surface Modification of Carbonaceous Adsorbents for Removal of Nitrate from Water

نویسندگان [English]

  • Noushin Raeisi Kheirabadi 1
  • Nooshin Salman Tabrizi 2
  • Parvaneh Sangpour 1

1 Materials and Energy Research Center, Department of Nano and advanced material, Karaj, Iran.

2 Materials and Energy Research Center, Department of Energy, Karaj, Iran.

چکیده [English]

 Excessive amount of nitrate in water has been a major environmental problem in recent decades. Although various techniques have been applied to remove this pollutant from water, adsorption method is widely practiced due to its ease of use and cost effectiveness. Among various adsorbents, carbonaceous adsorbents are specifically important because of their high porosity, chemical stability and facile preparation. To enhance the adsorption of nitrate anion, the surface of carbonaceous adsorbent should often be modified properly due to their nature and Nitrate structure. There are various methods for surface modification of these adsorbents. The present paper reviews the most effective surface modification techniques.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Surface modification
  • carbonaceous adsorbents
  • Nitrate removal
 1. Loganathan, P., Vigneswaran, V., Kandasamy, J., Enhanced removal of nitrate from water using surface modification of adsorbents, Journal of Environmental Management, 131 (2013) 363-374.
2. Bhatnagar, A., Sillanpaa, M., A review of emerging adsorbents for nitrate removal from water, Chemical Engineering Journal, 168 (2011) 493-504.
3. Ebrahimi Gatkash, M., Younesi, H., Shahbazi, A.,Nitrate Removal from Aqueous Solution Using Nanoporous MCM-41 Silica Adsorbent Functionalized with Diamine Group, Water and Waste Water Consulting Engineering Research Development, 1 (2011) 69-76.
4. Karimi, B., Rajaei, M., Ganadzadeh, M., Evaluation of nitrate removal from water by Fe/H2O2 and adsorption on activated carbon, Arak Medical University Journal (AMUJ), 15(69) (2013) 67-76.
.5 ترابیان، ع.، حسنی، ا.، مقایسه حذف نیترات از آب آشامیدنی به دو روش اسمز معکوس وتبادل یونی، علوم و تکنولوژی  محیط زیست، دوره هشتم ) (1385شماره .3
6. WHO, Guidelinesfor Drinking-water Quality, fourth ed. World Health Organization, 2011.
7. EPA, National Primary Drinking Water Standards. http://water.epa.gov/drink/ contaminant, 2009. 
8. National Health and Medical Research Council, Australia drinking water guidelines, National Water Quality Management Strategy, 2011 (1).
9. Masukume, M., Eskandarpour, A., Onyango, M.S., Ochieng, A., Otieno, F., Treating high nitrate bed column, Separation science and Technology, 46 (2011) 1131-1137.
10. Iran, Institute of Standards and Industrial Research of Iran, Drinking-water Quality, http:// khash.zaums.ac.ir/ uploads/ 1053_27547.pdf.
11. Soares, M.I.M., Biological denitrification of ground water. Water Air Soil Pollution, 123 (2000) 183-193.
12. Canter, L.W., Nitrification and Denitrification in the Activated Sludge Process, Nitrates in Groundwater. CRC Press, Inc., Lewis Publishers, New York. 1997.
13. Öztürk, N., Bektas¸ T.E., Nitrate removal from aqueous solution by adsorption onto various materials, Journal of Hazardous Materials, 112 (2004) 155-162.
14. Schoeman, J.J., Steyn, A., Nitrate removal with reverse osmosis in a rural area in South Africa, Desalination, 155 (2003) 15-26.
15. Abou-Shady, A., Peng, C., Bi, J., Xu, H., Juan Almeria, O, Recovery of Pb (II) and removal of NO3 from aqueous solutions using integrated electrodialysis, electrolysis, and adsorption process,Desalination, 286 (2012) 304-315. 
16. Khan, A.M., Ahn, Y., Kumar, M., Lee, W., Min, B., Kim, G., Cho, D., Park, W.B., Jeon, B., Adsorption studies for the removal of nitrate using modified lignite granular activated carbon, Separation science and Technology, 46 (2011) 2575-2584.
17. Arami, M., Yousefi, N., Mahmoodi, N. M., Tabrizi, N. S., Removal of dyes from colored textile wastewater by orange peel adsorbent: Equilibrium and kinetic studies, Journal of Colloid and Interface Science, 288 (2005) 371-376.
18. Arami, M., Yousefi, N., Mahmoodi, N. M., Tabrizi, N. S., Equilibrium and kinetics studies for the adsorption of direct and acid dyes from aqueous solution by soy meal hull, Journal of Hazardous Materials, 135 (2006) 171-   179.
19. Tabrizi, N.S., Yavari, M., Preparation of Shaped Carbon Nanotube Composites with Porous Structures, Advanced Materials Research, 829 (2014) 46-51.
20. Zamani, S., Tabrizi, N.S., Removal of methylene blue from water by graphene oxide aerogel: thermodynamic, kinetic, and equilibrium modeling, Research on Chemical Intermediates, 41(2015) 7945-7963.
21. Tabrizi. N.S., Yavari, M., Methylene Blue Removal by Carbon Nanotube-Based Aerogels, Chemical Engineering Research and Design, 94 (2015) 516-523. 

22. Tabrizi. N.S., Zamani, S., Removal of Pb(II) from Aqueous Solutions by Graphene Oxide Aerogels , Water Science and Technology, 74 (2016) 256-65.
23. Tabrizi. N.S., Yavari, M., Adsorption of Methylene Blue from Aqueous Solutions by Silk Cocoon, IJE Transaction C: Asepects, 29 (2016) 1296-1302.
24. Hoffman, A.S., surface modification of polymers: physical, chemical, mechanical and biological methods, Macromolecular Symposia Journal, 101 (1996) 443-454.
25. Govindarajan, T., Shandas, R., A Survey of Surface Modification Techniques for Next-Generation Shape Memory Polymer Stent Devices, Polymers, 6 (2014) 2309-2331.
26. Ratner, B.D., Surface modification of polymers: chemical, biological and surface analytical challenges, Biosensors & Bioelectronics, 10 (1995) 797-804.
27. Sperling, R.A., Parak, W.J., Surface modification, functionalization and bio conjugation of colloidal inorganic nanoparticles, Philosophical Transactions of the Royal Society, 368 (2010) 1333–1383.
28. Biesheuvel, P.M., Zhao, R., Porada, S., & Van der Wal, A., Theory of membrane capacitive deionization including the effect of the electrode pore space, Journal of Colloid and Interface Science, 360(1) (2011) 239– 248.
29. Bhatnagar, A., Hogland, W., Marques, M., Sillanpää, M., An overview of the modification methods of activated carbon for its treatment applications, Chemical Engineering Journal, 219 (2013) 499–510
30. شاهمرادی، م.، امین زاده، ب.، ترابیان، ع.، حذف نیترات ازآب های زیرزمینی با استفاده کربن فعال به دست آمده ازسبوس برنج، کربن فعال به دست آمده ازلجن حاصل ازصنایع غذایی،کربن فعال تجاری و زغال طبیعی، کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
 
31. Yin, C.Y., Aroua, M., Daud, W., Review of modifications of activated carbon for enhancing contaminant uptakes from aqueous solutions, Separation and Purification Technology, 52 (2007) 403–415.
32. Öztürk, N., Bektas, T.E., Nitrate removal from aqueous solution by adsorption onto various materials, Journal of Hazardous Materials, 112 (2004) 155-162.
33. Carrasco-Marín, F., Rivera-Utrilla, H., Joly, J.P., Moreno-Castilla, C., Effects of ageing on the oxygen surface complexes of an oxidized AC, Journal of the Chemical Society, 92 (1996) 2779–2782.
34. Toledo, I., Rivera-utrilla, J., Garcia, M.A., Castilla, C.M., influence of the oxygen surface complexes of ACs on the adsorption of chromium ions from aqueous solution, Carbon, , 32 (1994) 93-100.
35. Jia, Y.F., Thomas, K.M., Adsorption of cadmium ions on oxygen surface sites in AC, Langmuir, 16 (1999) 1114–1122.
36. Pradhan, B.K., Sandle, N.K., Effect of different oxidizing agent treatments on the surface properties of ACs, Carbon, 37 (1999) 1323–1332. 37. Moreno-Castilla, C., Ferro-García, M.A., Joly, J.P., Bautista-Toledo, I., Carrasco-Marín, F., Rivera-Utrilla, J., AC surface modifications by nitric acid, hydrogen peroxide, and ammonium peroxydisulfate treatments, Langmuir, 11 (1995) 4386–4392.
38. Qiao, W., Korai, Y., Mochida, I., Hori, Y., Maeda, T., Preparation of an AC artifact: oxidative modification of coconut shell-based carbon to improve the strength, Carbon, 40 (2002) 351–358.
39. El-Hendawy, A.N.A., Influence of HNO3 oxidation on the structure and adsorptive properties of corncob-based AC, Carbon, 41 (2003) 713–722.
40. Haydar, S., Ferro-García, M.A., Rivera-Utrilla, J., Joly, J.P., Adsorption of p-nitrophenol on an AC with different oxidations, Carbon, 41 (2003) 387–395.
41. Loganathan, P., Vigneswaran, S., Kandasamy, J., Naidu, R., Cadmium sorption and desorption in soils: a review. Crit. Rev, Environmental Science and Technology, 42 (2012) 489-533.
42. Demiral, H., Gündüzoglu, G., Removal of nitrate from aqueous solutions by activated carbon prepared from sugar beet bagasse, Bioresource Technology, 101 (2010)
1675-1680.
43. Namasivayam, C., Sangeetha, D., Removal of nitrate from water by ZnCl
2 activated carbon from coconut coir pith, an agricultural solid waste, Indian Journal of Chemical Technology, 12 (2005) 513-521.
44. Ali Khan, M., Ahn, Y., Kumar, M., Lee, W., Min, B., Kim, G., Cho, D., Park, W., Jeon, B., Adsorption Studies for the Removal of Nitrate Using Modified Lignite Granular Activated Carbon, Separation Science and Technology, 46 (2011) 2575-2584.
45. Rezaee, A., Godini, H., Dehestani, S., Khavanin, A., application of impregnated almond shell activated carbon by zinc and zinc sulphate fore nitrate removal from water, Journal of Environmental Health Science and Engineering, 5(2) (2008) 125-130.
46. Demiral, H., Gündüzoglu, G., Removal of nitrate from aqueous solutions by activated carbon prepared from sugar beet bagasse, Bioresource Technology, 101 (2010) 1675-1680.
47. Bhatnagar, A., Ji, M., Choi, Y., Jung, W., Lee, S., Kim, S., Lee, G., Suk, H., Kim, H., Min, B., Jeon, B., Kang, J., Removal of Nitrate from Water by Adsorption onto Zinc Chloride Treated Activated Carbon, Separation Science and Technology, 43 (2008) 886–907.
48. Kinoshita, T., Mihara, M., Removal of nitrate nitrogen in activated carbon with calcium treatment, International journal of environmental and rural development, 1 (2010) 107-111. 
49. Rivera-Utrilla, J., Sánchez-Polo, M., Gómez-Serrano, V., Alvarez, P., Alvim-Ferraz, M., Dias, J.M., Activated carbon modifications to enhance its water treatment applications. An overview, Journal of Hazardous Materials, 187 (2011) 1-23.
50. Namasivayam, C., Sangeetha, D., Application of coconut coir pith for the removal of sulphate and other anions from water, Desalination, 219 (2008) 1-13.
51. Demiral, H., Gündüzoglu, G., Removal of nitrate from aqueous solutions by activated carbon prepared from sugar beet bagasse, Bioresour Technology, 101 (2010) 1675-1680.
52. Khan, A.M., Ahn, Y., Kumar, M., Lee, W., Min, B., Kim, G., Cho, D., Park, W.B., Jeon, B., Adsorption studies for the removal of nitrate using modified lignite granular activated carbon, Separation Science and Technology, 46 (2011) 2575-2584.
53. Zhang, M., Gao, B., Yao, Y., Xue, Y., Inyang, M., Synthesis of porous MgObiochar nanocomposites for solutions, Chemical Engineering Journal, 210 (2012) 26- 32.
54. Kookana, R.S., Sarmah, A.K., van Zweeten, L., Krull, E., Singh, B., Biochar application to soil: agronomic and environmental benefits and unintended consequences, Advances in Agronomy, 112 (2011) 103-143.
55. Lee, Y., Kim, E.J., Shin, H., Choi, M., Yang, J., Removal of Fe, NO3, and PO34 ions from aqueous solution by aminoclays, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 18 (2012) 871-875.
56. Tofighy, M.A., Mohammadi, T., Nitrate removal from water using functionalized carbon nanotube sheets, Chemical Engineering Research and Design, 90 (2012) 1815-1822.
57. Abotsi, G., Scaroni, A., Reaction of carbons with ammonia: effects on the surface charge and molybdenum adsorption, Carbon, 28 (1990) 79–84.
58. Biniak, S., Szymanski, G., Siedlewski, J., Swiatkowski, A., The characterization of AC with oxygen and nitrogen surface groups, Carbon, 35 (12) (1997) 1799–1810.
59. Chen, W., Cannon, F., Rangel-Mendez, J., Ammoniatailoring of GAC to enhance perchlorate removal. I: Characterization of NH3 thermally tailored GACs, Carbon, 43 (2005) 581–590.
60. Raymundo-Pinero, E., Cazorla-Amorós, D., LinaresSolano, A., The role of different nitrogen functional groups on the removal of SO2 from flue gases by Ndoped AC powders and fibers, Carbon, 41 (2003) 1925– 1932. 
61. Pietrzak, R., Wachowska, H., Nowicki, P., Preparation of nitrogen-enriched ACs from brown coal, Energy and Fuels, 20 (2006) 1275–1280.
62. Walczyk, A., Swiatkowski, M., Pakula, S., Biniak, Electrochemical studies of the interaction between a modified AC surface and heavy metal ions, Journal of Applied Electrochemistry, 35 (2005) 123–130.
63. Yang, L., Wu, S., Chen, J., Modification of AC by polyaniline for enhanced adsorption of aqueous arsenate, Industrial and Engineering Chemistry Research, 46 (2007) 2133–2140.
64. Pietrzak, R., XPS study and physio-chemical properties of nitrogen-enriched microporous activated carbon from high volatile bituminous coal, Fuel, 88 (2009) 1871– 1877.
65. Haggerty, G.M., Bowman, R.S., Sorption of chromate and other inorganic anions by organo-zeolite, Environmental Science and Technology, 28 (1994) 452- 458.
66. Zhan, Y., Lin, J., Zhu, Z., Removal of nitrate from aqueous solution using cetylpyridinium bromide (CPB) modified zeolite as adsorbent, Journal of Hazardous Materials, 186 (2011) 1972-1978.
67. Orlando, U.S., Baes, A.U., Nishijima, W., Okada, M., A new procedure to produce lignocellulosic anion exchangers from agricultural waste materials, Bioresource Technology, 83 (2002) 195–198.
68. Xu, X., Gao, B., Yue, Q., Li, L., Wang, Y., Nitrate adsorption by multiple biomaterial based resins: Application of pilot-scale and lab-scale products, Chemical Engineering Journal, 234 (2013) 397-405.
69. Xu, X., Gao, B., Tan, X., Zhang, X., Yue, Q., Li, L., Wang, Y., nitrate adsorption by stratified wheat straw resin in lab-scale columns, Chemical Engineering Journal, 226 (2013) 1-6.
70. Malika, C., Kenza, A., Yasmine, A., Abdeltif, A., Aicha, B., Removal of nitrate from drinking water by adsorption using ion exchange resin, Desalination and Water Treatment, 24 (2010) 109-116. 

71. Farasati, M., Boroomand Nasab, S., Moazed, H., Jafarzadeh Haghighifard, N., Abedi Koupai, J., Seyedian, M., Nitrate Removal from Contaminated Waters by Using Anion Exchanger Phragmites Australis Nanoparticles, Water and Waste Water Consultin
  Engineering Research Development, 1 (2011) 34-42.
72. Masukume, M., Onyango, M.S., Aoyi, O., Otieno, F., Nitrate Removal from Groundwater Using Modified Natural Zeolite, Water Institute of Southern Africa, 26 (2013).