نویسنده

پژوهشکده فناوری نانو، پژوهشگاه مواد و انرژی

10.30501/jamt.2017.70355

چکیده

بررسی تاثیر بافت کریستالی بر طراحی و کنترل خواص مکانیکی و فیزیکی نهایی قطعات صنعتی امروزه به یک نیاز اساسی تبدیل شده است. برای آن‌که شبیه‌سازی بافت کریستالی کارایی لازم را داشته باشد و پارامترهایی که بافت کریستالی را کنترل می‌کنند به درستی انتخاب شود باید روش شبیه‌سازی و مدلی که استفاده می‌شود به درستی تعیین گردند. در این مقاله تمرکز بر معرفی یک روش مناسب مبتنی بر ترکیب شبیه‌سازی المان محدود با مدل پلاستیسیته کریستالی خود‌سازگار می‌باشد. با استفاده از شبیه‌سازی المان محدود و مدل پلاستیسیته کریستالی ، تغییرات بافت کریستالی یک فولاد IF بعد از آزمون پیچش گرم پیش‌بینی گردید. برای اطمینان از صحت مدل، آزمون پیچش گرم در دمای 300 درجه سانتی‌گراد بر نمونه‌های فولادی اعمال گردید و بافت کریستالی نمونه‌ها توسط روش پراش الکترون برگشتی به-دست آمد و با نتایج شبیه‌سازی مقایسه شدند که تطبیق قابل توجهی بین نتایج تجربی و شبیه‌سازی مشاهده گردید. در این تحقیق نشان داده شد که روش تاریخچه متغیر تغییر‌شکل و روش به‌کار گرفته شده در این تحقیق می‌تواند بافت کریستالی و از جمله جهات کریستالی ایده‌آل و شدت بافت کریستالی نهایی را دقیق‌تر پیش‌بینی نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Simulation of Texture Evolution during Warm Torsion of IF Steel

نویسنده [English]

  • Alireza Kolahi

Institute of Nanotechnology, Materials and Energy Research Institute

چکیده [English]

The introduction of texture in designing and controlling the final mechanical and physical properties of the final industrial product has become more essential in these days. Using an efficient way to simulate the texture and decide on the effective parameters that controls the texture needs a proper models and simulation technique. This paper is focused on introducing a proper technique based on combination of Finite element simulation with viscoplastic self-consistent crystal plasticity model. Using Finite element simulation and crystal plasticity model it was tried to predict the texture evolution after warm torsion test on IF steels. The results of simulation compared with results of practical warm torsion at 300oC.The warm torsion texture of practical samples was calculated using Electron Back Scattered Diffraction (EBSD) technique. It was showed that the variable deformation history and the used technique in this paper can reproduce the texture more accurately in term of ideal orientations and intensity of the final texture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Texture
  • Simulation
  • Finite Element
  • Crystal Plasticity
  • Warm Torsion