نویسنده

Nano Technology and Advanced Materials, Materials and Energy research Center

10.30501/jamt.2637.70345

چکیده

در پژوهش حاضر ترکیب سیلیسید تنگستن با استفاده از پودرهای سیلیسیم و تنگستن توسط روش سنتز احتراقی فعال‌شده مکانیکی تولید شد و سپس، به کمک فرآیند جوش‌کاری قوسی تنگستن-گاز روی زیرلایه فولادی St37 روکش‌کاری گردید. بررسی فازهای تشکیل شده پس از زمان‎های مختلف آسیا نمودن پودرهای اولیه به کمک پراش پرتو ایکس مشخص گردید که بهترین زمان برای فعال‌‌سازی مخلوط پودرهای اولیه برای سنتز سیلیسید تنگستن h10 می‌باشد. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از پوشش نمایانگر ساختاری شامل دو فاز زمینه غنی از آهن و دندریت‎های غنی از تنگستن و سیلیسیم است. اندازه‌گیری تغییرات سختی از سطح به عمق پوشش بیانگر افزایش چهار برابری سختی سطح از 200 به HV850 است که در نتیجه آن مقاومت به سایش زیرلایه بیش از شش برابر افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Preparation and Characterization of Tungsten Silicide Cladding on Carbon Steel

چکیده [English]

In this research tungsten silicide powder was successfully produced from tungsten and silicon powders using mechanically activated self-propagating high temperature synthesis and then cladded on St37 substrate by gas-tungsten arc welding method. X-Ray diffraction analysis showed that the best milling time for activation of elemental powders was 10 h. Microstructure evaluation of coating by scanning electron microscope demonstrated that tungsten silicide mainly dispersed in dendrite phase and inter-dendritic phase rich from Iron. Hardness measurements revealed that the surface hardness of substrate increased from 200 to 850 HV. The wear resistance of substrate was improved by six fold via increasing surface hardness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tungsten silicide
  • Mechanically activated self-propagating high temperature synthesis
  • Cladding