چکیده

در این تحقیق روشی جدید و آسان برای ساخت آرایه‌ای از نانو صفحات گرافن اکسید کاهش یافته بر روی فوم نیکل متخلخل سه بعدی ارائه گردید. یک صفحه گرافن با لبه‌های تیز و چین‌خورده بر روی فوم نیکل به روش الکتروفورتیک به‌دست آمد. الکترودهای ساخته شده با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FESEM) مشخصهیابی گردیدند. صفحات گرافنی بر روی فوم نیکل در دماهای 300،600 و 900 درجه سانتی‌گراد تحت گاز آرگون به مدت 4 ساعت بازپخت شدند. فعالیت الکتروشیمیایی ابرخازنی الکترودهای ساخته شده با استفاده از اندازه‌گیری پرشدن- تخلیه و ولتامتری چرخه‌ای اندازه‌گیری شد. برای گرافن اکسید بازپخت شده در دمای 900 درجه سانتی‌گراد ظرفیت ویژه بالای F/g148 در نرخ روبشی mV/s5 به‌دست آمد که از ظرفیت ویژه گرافن اکسید بازپخت شده در 600 درجه سانتی‌گراد (F/g115)، گرافن اکسید بازپخت شده در 300 درجه سانتی‌گراد (F/g72) و گرافن اکسید (F/g52) بیشتر است. ابرخازن گرافن اکسید بازپخت شده در 900 درجه سانتی‌گراد، یک پایداری چرخه‌ای طولانی همراه با 1/96% ظرفیت باقی‌مانده پس از 200 چرخه را از خود نشان داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Deposition of Graphene Oxide Using Electrophoretic Method and Heat Treatment Temperature Effect on the Character of the Supercapacitor

چکیده [English]

In this research, We reported a novel and facile approach to fabricate rGO nanosheet arrays on 3D porous nickel foam. A graphene layer with the sharp edges and wrinkles was obtained on nickel foam by an electrophoretic deposition (EPD).The fabricated electrodes were characterized using scanning electron microscope(FE-SEM).The GO sheets on the nickel foam was annealed at 300 ̊C, 600 ̊C and 900 ̊C for 4 h under flow of Ar. The electrochemical activities of supercapacitors were assessed using cyclic voltammetry (CV) and charge-discharge measurements. A maximum specific capacitance of the Go annealed at 900 ̊C can reach up to 148Fg-1 at a scan rate of 5mVs-1, which is higher than Go annealed at 600 ̊C (115Fg-1), Go annealed at 300 ̊C (72Fg-1) and Go (52Fg-1). The supercapacitor based on a GO with 900 ͦC of annealing temperature showed long cycling stability with 96.1% of capacitance retention after 200 cycles

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supercapacitor
  • graphene oxide
  • Electrophoretic deposition
  • Electrochemical Capacitance
  • Heat treatment