نویسندگان

1 دانشگاه جامع امام حسین )ع(، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی مواد، تهران، ایران.

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران.

چکیده

در این مقاله با هدف بررسی رفتار جذب امواج رادار توسط پودر مغناطیسی هگزافریت باریم آلاییده شده، کامپوزیت‌هایی حاوی این پودر با درصد وزنی‌ مختلف (30، 40 و 50 درصد وزنی) در زمینه رزین اپوکسی تهیه شد. آنالیزهای پراش اشعه ایکس (XRD)، مغناطیس‌سنج نمونه مرتعش (VSM) و تجزیه و تحلیل شبکه بردار (VNA) به ترتیب به منظور بررسی فازی، مغناطیسی و جذب امواج مایکرویو انجام شد. طبق نتایج ترکیب هگزافریت باریم به همراه مقدار ناچیزی فاز غیرمغناطیسی هماتیت تشکیل گردید. نتایج VSM حاکی از کاهش مقادیر مغناطش اشباع (Ms) و نیروی وادارندگی (Hc) در تمامی نمونه‌ها بود و کمترین میزان مغناطش اشباع (emu/g 14/18) و نیروی وادارندگی (Oe 118) در نمونه حاوی یون قلع مشاهده شد. طبق نتایج VNA بیشترین میزان جذب در حالت استفاده از 50 درصد وزنی پودر در زمینه رزینی و در صورت استفاده از نمونه با ترکیب BaZn0.6Zr0.3Sn0.3Fe10.8O19 در فرکانس GHz 1/11 به میزان dB 16/3- حاصل گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation the Radar Absorption Behavior of Polymer Matrix Composites with Doped Barium Hexaferrite Particles

نویسندگان [English]

 • Seyyed Salman Seyyed Afghahi 1
 • Mojtaba Jafarian 2
 • Mohsen Salehi 2

1 Department of Materials sciencend Engineering, Imam Hossein University, Tehran, Iran.

2 Young Researchers and Elites club, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

In this paper with the aim of investigating the radar absorption behavior of doped barium hexaferrite, composites contain this powder with different weight percent in resin epoxy matrix were prepared. X-ray diffraction analysis (XRD), Vibration sample magnetometer (VSM) and Vector network analysis (VNA) were performed in order to evaluate phase, magnetic properties and microwave absorption properties. According to the results, barium hexaferrite with negligibility amount of non-magnetic hematite phase were was formed. VSM results, representing the reduction of saturation magnetization (Ms) and coercive force (Hc) values in all samples, and the lowest value of saturation magnetization (18.14 emu/g) and coercive force (118 Oe) corresponded to the sample that contain tin ion. According to the VNA results, the maximum absorption is achieved when 50 wt.% of powder is used in resin matrix which was related to the sample with the composition of BaZn0.6Zr0.3Sn0.3Fe10.8O19 at the frequency of 11.1 GHz with -16.3 dB.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Barium Hexaferrite
 • Magnetic properties
 • Radar waves absorption
 1. Pawar, R.A., Desai, S.S., Tamboli, Q.Y,. Shirsath, E., Patange, S.M., Ce3+ incorporated structural and magnetic properties of M type barium hexaferrites, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2015, 378, 59-63
 2. Chawla, S.K., Mudsainiyan, R.K., Meena, S.S., Yusuf, S.M., Sol–gel synthesis, structural and magnetic properties of nanoscale M-type barium hexaferrites BaCoxZrxFe(12−2x)O19, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2014, 350, 23–29.
 3. Pashkova, E.V., Solovyova, E.D., Kolodiazhnyi, T.V., Ivanitskii, V.P., Belous, A.G., Effect of heat treatment on the phase composition, structure and magnetic properties of M-type barium hexaferrite, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2014, 368, 1-7.
 4. Rasly, M.M., Rashad, M., Structural and magnetic properties of Sn–Zn doped BaCo2Z-type hexaferrite powders prepared by citrate precursor method, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2013, 337-338, 58-64.
 5. Wang, C.S., Qi, X.Q, Li, L.T., Zhou, J., Wang, X.H., Yue, Z.X., Effect of copper on the electromagnetic properties of Mg–Zn–Cu ferrites prepared by sol–gel auto-combustion method, Materials Science and Engineering, 2003, 86, 64-69.
 6. An, S.Y., Shim, I.B., Kim, C.S., Mössbauer and magnetic properties of Co–Ti substituted barium hexaferrite nanoparticles, Journal of Applied Physics, 2002, 91, 8465-8467.
 7. Wang, J.F., Ponton, C.B., Harris, I.R.: A study of the magnetic properties of hydrothermally synthesised Sr hexaferrite with Sm substitution, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2001, 234, 233-240.
 8. Awawdeh, M., Bsoul, I., Mahmood, S., Magnetic properties and Mössbauer spectroscopy on Ga, Al, and Cr substituted hexaferrites, Journal of Alloys and Compounds, 2014, 585, 465–473.
 9. Iqbal, M.J., Ashiq, M.N., Comparative studies of SrZrxMnxFe12−2xO19 nanoparticles synthesized by co-precipitation and sol–gel combustion methods, Scripta Materialia, 2007, 2, 145-148.
 10. Wang, C.S., Wei, F.L., Lu, M., Han, D.H., Yang, Z., Structure and magnetic properties of Zn–Ti-substituted Ba-ferrite particles for magnetic record-ing, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 1998, 241-250.
 11. Yang, Z., Wang, C.S., Li, X.H., Zeng, H.X., (Zn, Ni, Ti) substituted barium ferrite particles with improved temperature coefficient of coercivity, Materials Science and Engineering, 2002, 90, 142–145.
 12. Dho, J., Lee, E.K., Park, J.Y., Hur, N.H., Effects of the    grain boundary on the coercivity of barium ferritr BaFe12O19, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2005, 285,  164–168.
 13. Gorter, E.W., Ionic distribution deduced from the g-factor of a ferrimag-netic spinel: Ti4+ in fourfold co-ordination, Nature, 1954, 173, 123–124.
 14. Sozeri, H., Küçük, I., Özkan, H., Improvement in magnetic properties of La substituted BaFe12O19 particles prepared with an unusually low Fe/Ba molar ratio, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2011, 323, 1799–1804.
 15. Haq, A., Anis-ur-Rehman, M., Effect of Pb on structural and magnetic properties of Ba-hexaferrite, Physica B: Condensed Matter, 2012, 407, 822–826.
 16. Summergrad, R.N., Banks, E., New hexagonal ferrimagnetic oxides, Journal of Physics and Chemistry of Solids, 1957, 2, 312-316.
 17. Turilli, G., Licci, F., Rinaldi, S., Mn2+, Ti4+ substituted barium ferrite Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2005, 59, 127-135.
 18. Ghasemi, A., Hossienpour, A., Morisako, A., Liu, X., Ashrafizadeh, A., Investigation of the microwave absorptive behavior of doped barium ferrites, Materials & Design, 2008, 29, 112–117.
 19. Tehrani, M.K., Ghasemi, A., Moradi, M., Alam, R.S., Wideband electromagnetic wave absorber using doped barium hexaferrite in Ku-band, Journal of Alloys and Compounds, 2011, 509, 83-91.
 20. Wartewig, P., Krause, M.K., Esquinazi, P., Rosler, S., Sonntag, S., Magnetic properties of Zn- and Ti-substituted barium hexaferrite, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 1992, 192, 83-90.
 21. Kanagesan, S., Jesurani, S., Velmurugan, R., Prabu, S., Kalaivani, T., Structural and magnetic properties of conventional and microwave treated Ni–Zr doped barium strontium hexaferrite, Materials Research Bulletin, 2012, 47, 188-193.
 22. Sozeri, H., Baykal, A., Unal, B., Low-temperature synthesis of single-domain Sr-hexaferrite particles by solid-state reaction route, Physica Status Solidi (A) Applications and Materials, 2012, 209, 2002–2013.
 23. Sözeria, H., Deligözb, H, Kavasc, H., Baykal, A., Magnetic, dielectric and microwave properties of M–Ti substituted barium hexaferrites (M= Mn2+, Co2+, Cu2+, Ni2+, Zn2+), Ceramics International, 2014, 37, 234- 246.
 24. Lisjak, D., Drofenik, M., Synthesis and characterization of A–Sn-sub-stituted (A¼Zn, Ni, Co) BaM–hexaferrite powders and ceramics, Journal of the European Ceramic Society, 2004, 24, 1841–1845.
 25. Akman, O., Kavas, K., Baykal, A., Durmuş, Z., Aktaş, B., Sözeri, H., Microwave absorption properties of BaFe12O19–TiO2 composite coated with conducting polymer, Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 2013, 26, 1369–1373.