نویسنده

Material Engineering, Shahrekord University

چکیده

در این پژوهش، نشست الکتروشیمیایی نانوذرات آلومینا- تیتانیا به صورت لایه نازک در محیط‌های الکلی مختلف از جمله الکترولیت‌های اتانولی، بوتانولی و ایزوپروپانولی بر روی زیرلایه‌های فولادی GrB-5Api با استفاده از فرآیند الکتروفورتیک (Electrophoretic) مورد ارزیابی قرار گرفت. عملیات پوشش‌دهی در محدوده ولتاژ 30 تا 60 ولت انجام شد، همچنین از روش کرونوآمپرومتری برای بررسی مکانیزم جوانهزنی و کیفیت سطحی پوشش‌ها استفاده گردید. نانوذرات آلومینا- تیتانیا، الکترولیت‌های الکلی مختلف (اتانول، بوتانول و ایزوپروپانول)، ذرات پراکندهساز (ید) و زیرلایه‌های فولادی GrB-5Api به عنوان مواد مصرفی مورد استفاده قرار گرفتند. در آزمون اندازهگیری وزن پوشش نشان داده شد که وزن پوشش ایجاد شده با افزایش ولتاژ پوششدهی افزایش می‌یابد. با اعمال ولتاژهای 30 و 40 ولت، بیشترین میزان پوشش در حضور سوسپانسیون بوتانولی ایجاد شد اما با افزایش ولتاژ، بیشترین پوشش در حضور سوسپانسیون اتانولی تشکیل شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Electrical Resistance and Electrophoretic Deposition of Al2O3-TiO2 Nanoparticles in Different Alcoholic Environments

چکیده [English]

In this research, electrochemical deposition of alumina-titania nanoparticles in thin-film forms and in different alcoholic environments such as ethanol, butanol and isopropanol on Api5-GrB steel substrates was evaluated. Different voltages were applied to the coating, also chronoamperometry method was used in order to investigation of nucleation mechanism and quality of the coatings surface. Alumina-Titania nanoparticles, different alcoholic electrolytes (ethanol, butanol and isopropanol), dispersant particles (iodine) and Api5-GrB steel substrates were used as consuming materials. In the coating weight measurement test showed that the coatings weight increases with increasing voltage. With applying 30, 40 voltages, the maximum coverage was created in presence of butanol suspension but by increasing the voltage, the maximum cover was made in the presence of ethanol suspension.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electrochemical deposition
  • alumina-titania nanoparticles
  • Api5-GrB steel
  • chronoamperometry method