نویسنده

Electrical Engineering, K. N. Toosi University of Technology

چکیده

در این مقاله، تأثیر اضافه شدن اتم‌ پالادیم به نانولوله‌های کربنی به منظور استفاده از آن در حسگر گاز منو اکسید کربن،‌ بررسی شده است. با بررسی و مقایسه حالت‌های مختلف نحوه قرار‌گرفتن اتم پالادیوم بر روی سطح نانولوله‌های کربنی و نیز نحوه تماس مولکول منو‌اکسیدکربن بر روی آن با استفاده از نرم‌افزار‌های شبیه‌سازی ابعاد اتمی (siesta و QuantumWise)، مناسب‌ترین حالت جهت افزایش حساسیت نانولوله‌ها بدست آمده است. با توجه به نتایج بدست آمده، پایدارترین نوع قرارگیری پالادیوم در حالت موازی با سطح و بهترین نوع تماس مولکول در حالتی است که گاز منواکسیدکربن از سمت اتم کربن خود به نانولوله‌کربنی نزدیک شده باشد. با استفاده از سنجش انرژی کل سیستم، نشان داده شده که ساختار بدست آمده برای استفاده در حسگرهای گاز منواکسیدکربن مناسب می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation on Pd Decorated Carbon Nanotube Sensitivity for CO Gas Sensor Application

چکیده [English]

In this paper, the effect of Pd decorated Carbon nanotube system for Carbon monoxide gas sensor applications was studied. Various positions of Pd atom and CO molecule have been considered and investigated using ab initio atomic simulator software (Siesta and Quantumwise (to obtain the most appropriate structure for enhancing the sensitivity of Carbon nanotubes. According to the simulation results, the most stable configuration of Pd atom and CO molecule are obtained while Pd atoms stand parallel to the CNT with no carbon vacancy on and CO molecule approaches the Carbon nanotube with its Carbon atom. Results indicate that the obtained structure can be considered as an interesting candidate for gas sensing devices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carbon-monoxide gas sensor
  • CNT-Pd Decorated
  • Ab initio simulation