نویسنده

Ceramic Engineering, Materials and Energy Research Center

چکیده

در این تحقیق نانوپودر تیتانات سرب به‌روش فعال‌سازی مکانیکی سنتز شد. مواد اولیه شامل پودرهای اکسید تیتانیوم (آناتاز) و اکسید سرب (ІІ) با نسبت وزنی گلوله به پودر 10:1 و نسبت پودری ١:۱ به مدت 30 ساعت در آسیاب سیاره‌ای گلوله‌ای آسیا‌کاری شدند. سپس در دماهای 800، 900 و °C1000 عملیات حرارتی شدند. مشخصات نانوپودر حاصل توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل الکترونی متاثر از میدان (FESEM)، پراش اشعه ایکس (XRD)، طیف‌سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (FTIR) بررسی شد از آنالیز طیف‌سنجی جذبی UV جهت محاسبه شکاف انرژی استفاده شد. فعالیت فوتوکاتالیستی نانوپودر توسط تخریب رنگ متیل اورانژ تحت تابش پرتو فرابنفش مورد بررسی قرار گرفت. سپس تاثیر پارامترهای مختلف از جمله غلظت اولیه رنگ، میزان فوتوکاتالیست و pH بر رنگبری بهینه شد. نتایج آزمایشات نشان می‏دهد که مقدار بهینه غلظت اولیه رنگ و میزان فوتوکاتالیست به ترتیبppm 10 و 042/0 گرم می‏باشد. همچنین بیشترین رنگبری در 4= pH مشاهده شد. نتایچ حاصل شده نشان داد که تخریب فوتوکاتالیستی رنگ متیل اورانژ در حضور نانوپودر تیتانات سرب صورت گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Synthesis of Lead Titanate Nanostructure by Mechanical Activation Method and Evaluating of its Photocatalytic Decolorization of Methyl orange

چکیده [English]

In this study, lead titanate nanopowder was synthesized using mechanical activation. Raw materials including titanium oxide powder (anatase) and Lead oxide (ІІ) with a ball to powder weight ratio of 1:10 and the powder ratio of 1:1 were milled in a planetary ball mill for 30 hours. Then, they were heated at 800, 900 and 1000 °C. The obtained nanopowder was investigated by field emission scanning electron microscope (FESEM), X-ray diffraction (XRD), and Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR). The UV absorption spectroscopy was used to calculate the energy gap. Photocatalytic activity of nanopowder by dye degradation of methyl orange under UV light was evaluated. The effects of various influential parameters including initial dye concentration, photocatalyst dose and pH on the dye decolorization were also optimized. The optimum value for initial dye concentration and photocatalyst dose, were 10 ppm and 0.042 g respectively. Also, the best rate of decolorization observed at pH=4. Our results showed that, the photocatalytic degradation of methyl orange dye in the presence of lead titanate nanopowder was done.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lead titanate nanopowder
  • Mechanical activation
  • photocatalyst
  • Methyl Orange