نویسندگان

پژوهشگاه مواد و انرژی، پژوهشکده سرامیک، کرج، ایران

چکیده

در این مطالعه هفت ترکیب از سیستم آلومینا و زیرکن با نسبت‌های آلومینا به زیرکن 0/100، 15/85، 30/70، 55/45، 65/35، 80/20، 100/0 انتخاب شد. پودر مواد اولیه پس از توزین به مدت 24 ساعت آسیاب و سپس با استفاده از دستگاه پرس شکل‌دهی شدند. نمونه‌ها در دماهای 1550، 1600 و 1650 درجه سانتی‌گراد با سرعت گرمایش 2 درجه بر دقیقه و ماندگاری 3 ساعت در دمای ماکزیمم سینتر شدند. برای شناسایی نوع فازهای موجود و درصد فازهای تشکیل شده، الگوی پراش پرتو ایکس قطعات تهیه شده بررسی شد. تأثیر نسبت آلومینا به زیرکن و دمای سینتر بر مقدار تشکیل فازهای مولایت و زیرکنیا مورد بررسی قرار گرفت . درصد تخلخل تمامی نمونه‌ها اندازه‌گیری شد و تأثیر ترکیب، دما و فازهای نهایی بر این ویژگی‌ها مطالعه شد. نتایج نشان داد که زیرکن موجب بهبود سینتر بدنه آلومینا شده و آلومینا نیز موجب تسریع تجزیه زیرکن می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Properties, type and amount of the final phases of alumina-zircon

نویسندگان [English]

 • Rana Nasrollahnezhad
 • Hudsa Majidian
 • Touradj Ebadzadeh
 • leila Nikzad

Materials and energy research center, Department of Ceramic, karaj, Iran .

چکیده [English]

In this study seven combination of Alumina and Zircon was selected by ratio of Alumina to Zircon of : 100/0, 85/15, 70/30, 45/55, 35/65, 20/80, 0/100. After weighing the powder raw material , mill for 24 hours and then were using press forming . The samples was sintered in temperatures of 1550 , 1600 , 1650 . To identify the phases and percentage of phases formed , X – ray diffraction pattern produced parts were investigated . The effect of Alumina to Zircon ratio and sintered temperature on the formation of mullite and zircon phases were investigated . All samples porosity were measured and the effect of combination and temperature and the final phases on this characteristic were studied .The results showed that zircon improved alumina sintered body of alumina and zircon are also accelerate decomposition .

کلیدواژه‌ها [English]

 • Alumina
 • Zircon
 • Zirconia
 • Mullite
 • SiO2
 1. Ruble, M., Heuer, A.H., Claussen, N., American Ceramic Society, Columbus OH ,2003, PP, 14-32.
 2. Naher, S., Haseeb, A.S.M.A., Journal of Materials Processing Technology, 172 (2006) 388-393.
 3. Gravie, R.C., Journal of Materials Science, 14 (1979) 817.
 4. Rendtorff, N., Garrido, L., Aglietti, E., Ceramics International, 35 (2009) 779-786.
 5. Zender, H., Leisstner, H., Searle, H., Interceramics, 39 (6) (1990) 33-36.
 6. Aksel, C., Ceramics International Elsevier Science, 29 (2003) 311-316.
 7. Orange, G., Fantozzi, G., Cambier, F., Leblud, C., Anseau, M.R., Leriche, A., Journal of Materials Science, 20 (1985) 2533-2540.
 8. Parkinson, D.E., Glass Technology, 29 (5) (1988), 173-176.
 9. Jang, H.M., Cho, S.M., Kim, K.T., Journal of Materials Science, 32 (2) (1997) 503-511.
 10. Mazzei, A.C., Rodrigues, J.A., Journal of Materials Science, 35 (11) (2000) 2807-2814.
 11. Koyama, T., Hayashi, S., Yasumori, A., Okada, K., Schmucker, M., Schneider, H., Journal of the European Ceramic Society, 16 (2) (1996) 231-237.
 12. Cemail A., Ceramics International, 29 (2003) 305-309.
 13. Mysem, B.O., The American Ceramics Society, 8 (1990) 188.
 14. Shi, Y., Huang, X.X., Yen, D.S., Ceramic Intirnational Elsevier Science , 23 (5) (1997) 457-462.
 15. Orange, G., Fantozzi, G., Cambier, F., Leblud, C., Anseau, M.R., Leriche, A., Journal of Materials Science, 20 (1985) 2533-2540.
 16. Lathabai, S., Hay, D.G., Wagner, F., Claussen, N., Journal of the American Ceramic Society, 79 (1) (1996), 248-256.
 17. Hannink, R.H.J., Journal of the American Ceramic Society, 83 (3) (2000) 461-487.