نویسنده

Materials Engineering Department, Malayer University

چکیده

در این پژوهش، مواد فعال نانوساختار هیدروکسید دوگانه‌ی لایه‌ای ZnxNi1-x(OH)2 به‌طور موفقیت‌آمیزی با استفاده از روش هم‌رسوبی شیمیایی و به کمک پلی‌اتیلن-گلیکول که نقش جهت‌دهنده به ساختار را دارد، ساخته شدند. مشخصه‌یابی ساختاری با استفاده از تفرق اشعه X و طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز انجام شد و مورفولوژی مواد با استفاده ازمیکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی به دست آمد. نتایج نشان می‌دهند که مواد به دست آمده دارای ساختاری متخلخل با دیواره-های نانومتری بوده و عمده ساختار کریستالی آن‌ها فاز α است. بررسی‌های الکتروشیمیایی با استفاده از آزمون‌های ولتامتری چرخه‌ای، شارژ- تخلیه جریان ثابت و چرخه‌پذیری نشان می‌دهند که ماده فعال Zn0.33Ni0.67(OH)2 دارای بیشترین ظرفیت ویژه اولیه معادل F g-1 926 در چگالی جریان A g-1 1 و ابقای ظرفیت حدود 98% پس از 100 چرخه شارژ و تخلیه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Synthesis, characterization and electrochemical performance of ZnxNi1-x(OH)2 nanostructured layered double hydroxide active material for supercapacitors

چکیده [English]

In this research, ZnxNi1-x(OH)2 nanostructured layered double hydroxide active materials were successfully synthesized by a chemical co-precipitation route using polyethylene glycol as the structure-directing reagent. Structural characterizations were performed using X-ray diffraction (XRD) and Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), and morphology of materials was obtained by Field Emission Scanning Electron Microscopy (FESEM). The results show that the as-prepared materials have a porous structure with nanoscale walls and their crystal structure was mainly α-phase. Electrochemical experiments using cyclic voltammetry, galvanostatic charge-discharge and cyclability show that Zn0.33Ni0.67(OH)2 active material has the highest initial specific capacitance of 926 F g-1 at a current density of 1 A g-1 and a capacity retention of about 98% after 100 charge-discharge cycles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supercapacitors
  • nickel-zinc layered double hydroxide
  • electrochemical performance
  • Co-precipitation