نویسنده

Ceramic, Materials and Energy Research Center

چکیده

در این پژوهش، الگوی نشست نانوذرات اکسید قلع در محیط استن با اعمال میدان الکتریکی متناوب غیریکنواخت بر روی الکترودهای مسطح طلا مطالعه شده است. یکی از پارامترهای اساسی تاثیرگذار بر رفتار الکتروکینتیکی ذرات تحت اعمال میدان های الکتریکی، اندازه ذرات است. مشاهدات لایه نشانی در فرکانس kHz10 نشان دهنده وجود ذرات میکرومتری بر سطح الکترودهای نشست است. در این مطالعه، عامل اندازه ذرات از دیدگاه ترسیم مقادیر

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Deposition pattern of Tin oxide nanoparticles under non-uniform AC electric fields

چکیده [English]

In this research, deposition pattern of tin oxide nanoparticles in acetone media under non-uniform AC electric fields on planar gold electrodes have been studied. Particle size is one of the basic parameters affecting the electrokinetic behavior of particles under applied electric fields. Based on deposition pattern observations, micron size particles were deposited on electrode surface at frequency of 10 kHz. In this study, Clausius- Mossotti factor was depicted for different particle sizes. It indicates that for coarse particles dielectrophoretic force is negative and for fine particles dielectrophoretic force is positive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electrokinetic
  • Clausius Mossotti factor
  • Dielectrophoresis
  • Tin oxide nanoparticles